Archiv článků

Kulatý stůl 2. 6. 2016Neúplných rodin a zejména sólo matek stále přibývá. A většina z nich je aktivních na trhu práce. Jaká je konkrétní situace v ČR, jaký kontext to pro zaměstnavatele znamená a jak na to reagovat?

Ve čtvrtek 2.6.2016 jsme uspořádali kulatý stůl pro zástupce a zástupkyně zaměstnavatelů. Setkání přineslo zajímavou diskusi firem na téma prorodinné politiky, ale také představilo výsledky projektu „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“, ve kterém je platforma Byznys pro společnost odborným partnerem. Hostitelem celé akce byla členská firma Microsoft.

Dvouletý projekt byl zaměřen na šetření a výzkumy související s ekonomickými dopady mateřství a rodičovství na postavení žen na trhu práce a ve společnosti. Projektové studie a výzkumy byly provedeny Sociologickým ústavem AV ČR a CERGE při Národohospodářském ústavu AV ČR a slouží jako vstupní podněty pro další práci, jak směrem ke státní správě – zejména ve vztahu ke koncepci rodinné politiky, tak i směrem k zaměstnavatelům. Na kulatém stole je představila Helena Skálová z neziskové organizace Gender Studies.

Jedna ze studií se v detailu zaměřila na téma neúplné rodiny – sólo rodiče.

Tato situace se u nás týká především žen, a přináší celoživotní ekonomický dopad na jejich postavení ve společnosti.  A jak konkrétně situace vypadá? V ČR je podle posledního sčítání lidu zhruba 2,09 milionu rodin, z toho je 27% neúplných, tzn. s jedním rodičem. Téměř v 90% stojí v čele neúplné rodiny žena, která je mnohem častěji ekonomicky aktivní než rodiče – ženy žijící s partnerem. Pro sólo rodiče se práce stává strategií přežití, spolu s podporou širší rodiny/rodičů. Zhruba 35% rodin s jedním rodičem je ohroženo chudobou, podíl na tomto stavu mají nižší příjmy. Zhruba 25% neúplných rodin má příjmy do 15 tisíc Kč měsíčně.

Navíc, sólo rodiče – ženy – čelí obtížnému uplatnění na trhu práce, a to z důvodu obtíženého hledání práce, která by umožnila skloubit práci a péči o děti. Následkem je přijetí a vykonávání nestandardních prací/pracovních úvazků, řetězení různých typů smluv a dohod. Výsledky celé studie prezentovala zaměstnavatelům Radka Dudová, vědecká pracovnice ze SOÚ AV ČR.

KULATÝ STŮL PRO ZAMĚSTNAVATELE

Kulatý stůl pro zaměstnavatele na téma Genderová diverzita a flexibilní formy práce v souvislostech uspořádal v první březnový pátek Byznys pro společnost ve spolupráci s Gender Studies.
Akce, určená pro HR management, specialisty a specialistky, konzultanty a konzultantky z českých firem přinesla mimo jiné první výsledky výzkumů a analýz zaměřených na souvislosti rodičovství a trhu práce.

Radka Dudová a Hana Hašková (Sociologický ústav AV ČR) prezentovaly výsledky kvalitativní studie: „Není práce jako práce, matky mezi flexibilitou a prekarizací”. Poukázaly na v evropském kontextu velmi nízkou zaměstnanost českých matek na rodičovské dovolené a po jejím skončení. Zmínily i extrémně vysoké procento využívání pracovních dohod (DPP, DPČ apod.) matkami na rodičovské dovolené oproti standardnímu zaměstnaneckému poměru s pracovní smlouvou.

Výsledky korespondenčního experimentu na pracovním trhu s názvem „Mapování míry diskriminace při přijímání do zaměstnání na základě očekávání mateřství” představil Vojtěch Bartoš z CERGE EI. Podle jeho závěrů naopak výzkum diskriminaci na straně českých zaměstnavatelů při výběru kandidátů na volné pracovní pozice neprokázal.

Navazující debatou provedly účastníky Helena Skálová a Lada Wichterlová, expertky genderových aspektů trhu práce z Gender Studies, o.p.s. Dlouhá polemika se vedla například o prospěšnost délky rodičovské dovolené v ČR a také o tom, zda její čerpání ženám spíše komplikuje postavení na pracovním trhu či nikoliv. Odborným pohledem přispěla Nataša Randlová (Randl&Partners), která vysvětlovala české poměry z pracovně právního a personálního hlediska.

Kolegyně Miriam Zábrženská pak ve své prezentaci upozornila na jiný důležitý aspekt – přípravu na nadcházejících demografických změn v české populaci. Možná řešení ilustrovala na příkladech aktivního přístupu společensky odpovědných firem, kteří se stávají signatáři Evropské Charty Divezity, jejímž národním koordinátorem v ČR je platforma Byznys pro společnost.

Fotografie z akce ZDE

Charta je jedním z klíčových nástrojů, jak aktivně hledat a podporovat rovné příležitosti ve všech oblastech týkajících se diverzity (gender, věk, národnost, sexuální orientace apod.).

Pro bližší informace o projektu DIVERZITA prosím kontaktujte Veroniku Hejzlarovou.

Naše aktivita na podporu diverzity je součástí projektu platformy Byznys pro Společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha Českými partnery projektu jsou Otevřená společnost, o.p.s  a NHÚ AV ČR, v.v.i. Norským partnerem je Institute of social research 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

http://genderstudies.cz/cz/cedmSignatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN