Diversity 2013 + - Getting Women on Board

Diversity 2013 + - Getting Women on Board

Projekt platformy Byznys pro společnost Diverzita 2013+ – Getting women on board/Bereme ženy na palubu je realizován ve spolupráci s organizací Otevřená společnost díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím programu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha.

Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem.

Byznys pro společnost se dlouhodobě věnuje oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů v pracovním i osobním životě a svou činností se snaží o změnu pohledu na ženy, které kandidují na rozhodovací pozice a to nejen ze strany firem, ale i veřejnosti.


Hlavní cíle projektu

 1. Prostřednictvím systémových opatření zvýšit zastoupení žen ve statutárních orgánech státních a městských firem, ve firmách kotovaných na burze a zároveň nastavit opatření k vyrovnanému zastoupení žen a mužů.

 2. Prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve firmách:

  • Zpřístupnit systém dobrovolných závazků širokému spektru soukromých firem.

  • Zavést nástroj na reportování o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení společností jako standardní součást výkaznictví firem.

  • Změnit náhled na ženy aspirující na rozhodovací pozice ve firmách, jak v samotných firmách, tak na veřejnosti.

  • Podpořit změnu uvažování u středního managementu a nejvyššího vedení aplikací přímých podpůrných opatření tak, aby podporovali a aplikovali princip genderové rovnosti.

 3. Posílit spolupráci firem v oblasti prosazování genderové rovnosti v zaměstnání

Chceme-li reagovat na ekonomické, demografické a sociální výzvy, které stojí před Evropou, vyžaduje to nový pohled na roli žen a mužů jakožto ekonomických aktérů ve vztahu k jejich rolím ve společnosti.

Demografické změny vytvářejí všeobecně rostoucí tlak na ekonomiky a společnosti.

Přitom diverzita napomáhá firmám k udržení konkurenceschopnosti, k rozšíření výběru talentů a přináší prostor pro inovace a rozvoj. Výzvou je podpořit ženy, aby se staly nebo zůstaly aktivní na trhu práce.

Toho lze dosáhnout opatřeními zaměřenými na zajištění rovnosti zacházení v otázkách zaměstnanosti kombinovanými s akcemi, jejichž cílem je umožnit mužům a ženám spojovat profesní a rodinné odpovědnosti.

Mužské a ženské role a stereotypy mají silný vliv na současnou dělbu práce mezi muži a ženami jak v rodině, tak na pracovišti i celkově ve společnosti a zároveň produkují a reprodukují rozdíly v příležitostech mužů a žen.

Fond bilaterální spolupráce

Dále realizujeme projekt Posílení spolupráce s Norskem a konference “Skleněný strop” (Enhancing cooperation with Norway and a Glass ceiling conference”), který je realizován ve spolupráci s norským Institute for Social Research díky finanční podpoře Norských fondů, Fondu bilaterální spolupráce, prostřednictvím programu Dejme (že)nám šanci, který v ČR realizuje Nadace Open Society Fund Praha.

Hlavním smyslem projektu je prohloubení a rozšíření spolupráce s norským partnerem, organizací Institut for Social Research a dalšími subjekty v Norsku, které řeší komplexně téma diverzity. V rámci posílení bilaterálních vztahů se zúčastníme konference zaměřené na téma vertikální segregace v rámci firemního managementu. Konkrétně je naším cílem sdílení přístupů, zkušeností, know-how a příkladů praxe v Norsku. Součástí projektu je pracovní bilaterální setkání s účastníky panelové diskuse konference Skleněný strop. Setkání vytvoří základ pro rozvoj další spolupráce, a to nejen v rámci fondu, ale také v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu.