V Dentons jsme přesvědčeni, že rozmanitost a kultura začleňování jsou zásadní pro úspěch a sílu naší firmy i pro kvalitu našeho poradenství a schopnost zastupovat zájmy našich klientů. Jsme odhodláni vytvářet flexibilní prostředí, kde každý respektuje naše kolektivní dovednosti, schopnosti i rozdíly, podporuje jejich rozvoj a učí se z nich.

V Dentons chceme shromáždit, dále rozvíjet a udržet osobnosti ze všech společenských vrstev, bez rozdílu rasy, etnického původu, víry, náboženství nebo duchovního přesvědčení, pohlaví, pohlavní identity, věku, sexuální orientace, schopností, sociální perspektivy a dalších charakteristik. Vytváříme tak dynamické a inkluzivní pracovní prostředí, které je rozhodující pro náš úspěch.

Prostřednictvím Globálního výboru pro diverzitu a inkluzi Dentons podporuje a vytváří pracovní prostředí, které odráží atmosféru, v níž se my i naši klienti vyznávající diverzitu v celosvětovém měřítku, pohybujeme.

Svůj úspěch měříme nejen tím, jak řídíme Dentons jako firmu, ale zejména tím, jakým způsobem podporujeme naše klienty. Trvale se soustředíme na to, abychom zajistili, že každý člen velké rodiny Dentons spolu s našimi klienty po celém světě bude moci růst a uspět.

Ve všech kancelářích po celém světě chceme prosazovat bohatou a rozmanitou firemní kulturu, pozitivně ovlivňovat místní komunity a sloužit našim klientům ještě lépe.

Naše mateřská společnost Dentons Europe LLP je rovněž signatářem mezinárodní iniciativy UN Global Compact, jež stojí na deseti základních principech v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčního jednání.

Vybrané iniciativy v oblasti diverzity a inkluze

Strategie profesního postupu žen - Evropa

Naše politika stanovuje komplexní strategii, jejímž cílem je mít 30 % žen na partnerských pozicích a v klíčových vedoucích rolích do roku 2025. To zahrnuje agilní pracovní politiku, mentorství a sponzorství pro všechny talentované ženy, rozvoj a podporu obchodních aktivit, školení proti zaujatosti pro partnery a HR manažery, účast žen na programech rozvoje vůdčích schopností, zapojení člena výboru pro kariérní postup žen do přijímacích pohovorů na partnerské pozice a různé další kroky.

„2020 the Year of the Ally“

Celoroční kampaň využívající spojenectví k tvorbě pozitivních a trvalých změn, včetně Mezinárodního dne žen, Global Pride Day, Global Virtual Town Halls a Globálních školení spojenectví. Uspořádali jsme také řadu webinářů na téma jako je diskriminace, rasismus, spojenectví, multikulturalismus, začlenění LGBT+ v Amsterdamu, Frankfurtu a Varšavě.

Externí spolupráce

Posílili jsme spolupráci s klíčovými organizacemi podporujícími inkluzi, jako jsou Stonewall, Catalyst, Global Women Connect, International Women’s Forum. Společnost Dentons byla jmenována nejlepším globálním zaměstnavatelem v roce 2020 organizací Stonewall.

Projekt „Big Inclusion“

Projekt „Big Inclusion“ byl navržen tak, aby urychlil agendu začleňování a rozmanitosti v Dentons a využil sílu našich lidí k vytváření řešení v souladu s našimi obchodními cíli.

Pro bono

V rámci naší strategie pozitivního dopadu („Positive Impact strategy“) je hlavním zaměřením naší práce pro bono podpora lidských práv různých skupin, jako jsou ženy / dívky, LGBT+ a migranti, a podpora přístupu ke spravedlnosti. Úzce spolupracujeme s organizacemi, jako jsou UN Women a Led by Her, a prosazujeme tak rovnost, podporujeme reprodukční práva a bojujeme proti násilí na ženách. Právníci společnosti Dentons rovněž spolupracují s organizacemi občanské společnosti a účastní se důležitých strategických sporů na prosazování práv LGBT+ a na podporu rovnosti manželství.

V pražské kanceláři Dentons se zaměřujeme především na následující oblasti:

  • rovnoprávnost, uznání a diverzitu

  • vzdělávání

  • sociální služby a podpora odstraňování chudoby

  • práva dětí

  • umění

  • zdravotní péče poskytovaná humanitárními organizacemi

Vybrané pro bono případy

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s. (PROUD)

Tým právníků pražské kanceláře Dentons již několik let poskytuje komplexní právní poradenství spolku Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s. (PROUD) http://proud.cz/  související s každodenním fungováním spolku. Nadto Dentons platformu PROUD podporuje i finančními příspěvky.

Nadační fond Eduzměna

Pražská kancelář globální právní firmy Dentons je partnerem Nadačního fondu Eduzměna a od jeho vzniku v roce 2018 fondu kontinuálně poskytuje komplexní pro bono právní poradenství. Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Fond se soustředí na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí.

Dobrý start - Z rodiny doletí dál

Pražská kancelář Dentons spolupracuje s iniciativou Dobrý start – Z rodiny doletí dál, z. s., která dlouhodobě usiluje o omezení umisťování především velmi malých dětí do ústavní péče a naopak intenzivně podporuje rozvoj pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Tým kanceláře Dentons poskytuje nadaci Dobrý start právní poradenství při přípravě návrhu zákona, který umožní postupně plně vyloučit možnost umisťovat malé děti do kojeneckých ústavů a dalších zařízení. Tým také poskytuje iniciativě Dobrý start právní podporu při projednávání jednotlivých aspektů navrhované novelizace s poslanci, ministry a neziskovými organizacemi sledujícími podobný záměr.

CARE Česká republika z.s.

Dentons celosvětově poskytuje právní podporu v humanitárních projektech mezinárodní organizace CARE, která patří mezi celosvětově nejvýznamnější organizace zaměřené na odstraňování chudoby. CARE se zaměřuje na pomoc při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě, vzdělání i na rozšíření ekonomických příležitostí pro ženy.

Více o diverzitě v Dentons.