Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Celoživotní náklady a dopady mateřství a jejich zdroje nejsou v ČR kvantifikovány, jejich příčiny nejsou dostatečně analyzované. To znesnadňuje jejich účinnou minimalizaci, jak v životech jednotlivých osob, tak na úrovni tvorby politik na podporu rovných příležitostí a genderového mainstreamingu. V rámci projektu budou uskutečněny ekonomické a sociologické výzkumy a analýzy, které se budou vázat ke třem obdobím života žen v souvislosti s mateřstvím a jeho ekonomickými dopady (období před mateřstvím a na rodičovské dovolené, období návratu do zaměstnání a období odchodu do důchodu). Vznikne kvantitativní analýza celoživotních ekonomických dopadů a nákladů spojených s mateřstvím (CERGE EI).

Na základě již existujících dat a definovaných problematických jevů a na základě dat a výzkumů vytvářených v rámci projektu budou vznikat a probíhat relevantní zkoumání kvalitativní s cílem rozkrývat hlubší souvislosti problematických jevů a hledání způsobů jejich minimalizace (Sociologický ústav AV ČR). Téma celoživotních ekonomických dopadů mateřství je v oblasti rovnosti žen a mužů zcela klíčové, protože právě rodičovství je hlavním důvodem ke změně pracovních drah žen a odlišení pracovních drah žen a mužů a má negativní (z ekonomického úhlu pohledu) dopad na celý další průběh jejich životů.

Na základě analýz a výzkumů bude vytvořen a prosazován soubor doporučení vedoucí ke změnám politik a zaměstnavatelských praxí v oblasti rovného postavení žen a mužů a prosazování genderového mainstreamingu s cílem snížit negativní celoživotní ekonomické dopady mateřství.

Cílem projektu by také mělo být, aby osoby v rozhodovacích pozicích, zaměstnavatelé a ženy-matky reagovali na stávající situaci a aby nadále nepřispívali (vědomě či nevědomě) k prohlubování rozdílů mezi ženami a muži, ale spíše je minimalizovali.Zaměstnavatelé budou na kulatých stolech (Byznys pro společnost) motivováni na základě výstupů ze studií pro zavádění opatření na podporu rovných příležitostí, dokazujících jejich efektivitu a možnost lépe využívat potenciál žen-matek. Ženy-matky či budoucích matky budou na seminářích a workshopech informovány 3o dopadech rodičovství na jejich životní a pracovní dráhy, budou seznámeny s vytvořenými modelovými postupy, jak snižovat negativní ekonomické dopady mateřství (videomanuály), což povede k jejich fundovanějšímu dlouhodobému i krátkodobému rozhodování v rámci rodin a k zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem. V rámci projektu bude prohlubována a posilována spolupráce mezi neziskovými organizacemi a výzkumnými institucemi.

 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, Byznys pro společnost, NHH Norwegian School of Economics

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.