Archiv článků

 

Evropský den diverzity je už za dveřmi. Historicky druhý ročník se uskuteční v úterý 16. května v pražském multikulturním centru Forbidden Spot – White Room na Praze 7.

Bavit se budeme například o nutnosti podpory různorodých zaměstnaneckých skupin nebo způsobu, jak neztrácet talenty. Byznys pro společnost zároveň představí zcela čerstvé výsledky Indexu zastoupení žen ve vedení 2017, který mapuje zastoupení žen a mužů v top 250 českých firmách dle obratu a představuje i sektorová specifika.

Zároveň dojde i k rozšíření Charty Diverzity o nové členy. K slavnostnímu podpisu dojde za účasti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky.

Na setkání se těší například Michaela Somolová (Lidskasila.cz) nebo Martin Pejša (Creative Dock). Více informací najdete na našem webu a Facebookové stránce Byznys pro společnost, kam budeme průběžně ukládat podrobnější údaje o jednotlivých spíkrech.

Akci u příležitosti Evropského dne diverzity pořádá Byznys pro společnost, která v ČR Chartu Diverzity koordinuje.

Kapacita na akci je již naplněna. V případě zájmu kontaktujte Ivu Macháčkovou : machackova@byznysprospolecnost.cz

 

Prvním letošním signatářem Charty Diverzity se stala společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA. Svým podpisem potvrdila své prvenství mezi logistickými firmami v ČR.

 

Podpisem Charty Diverzity se společnost zavazuje vytvářet pracovní prostředí, které bude otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

 

Mám radost, že se společnost GEFCO Česká republika připojila k signatářům Charty Diverzity. Společně s ostatními signatáři tak může posílit vnímání tématu diverzity na pracovišti a podpořit atmosféru vzájemné důvěry a respektu. Vítáme, že GEFCO je první z logistických firem u nás, která se tímto tématem má zájem intenzivně zabývat,“ dodala Pavlína Kalousová, předsedkyně nevládní platformy Byznys pro společnost, která je v Česku národním koordinátorem Charty.

 

Podpis Charty Diverzity odpovídá také zájmu o téma mezi samotnými zaměstnanci. V nedávném průzkumu angažovanosti mělo téma diverzity jedno z nejlepších hodnocení nejen v České republice, ale také v rámci celé skupiny.

 

 „Možná to v logistické firmě není úplně obvyklé, ale v našem top managementu máme dlouhodobě polovinu žen a polovinu mužů, a to zcela přirozeně, bez jakýchkoliv kvót,“ uvedla Lenka Jírovcová, HR Manažerka GEFCO v České republice. Jak dodala, podepsání charty přináší společnosti cennou příležitost zapojit se do širší diskuze na toto téma a sdílet s ostatními firmami nejlepší praxe a zkušenosti z této oblasti.

 

csr-news-022016

V posledních dvou desetiletích panuje v ČR relativně nízká zaměstnanost žen – matek malých dětí. Sledování této skupiny navíc potvrzuje nemilou skutečnost, že nízká zaměstnanost této skupiny má tendenci se v posledních letech ještě dále snižovat. To je doprovázeno také tím, že se stále více prodlužuje doba, kterou ženy – matky stráví mimo trh práce. A právě dlouhodobé přerušení pracovní kariéry z důvodu mateřství a rodičovství může mít negativní dopad na další profesní rozvoj zejména žen, na jejich současné i budoucí příjmy, ale také přirozeně na společnost a trh práce.  Tyto i jiné dlouhodobé trendy se právě u žen-matek detailněji prozkoumaly studie nové studie, které by pro mnohé zaměstnavatele mohly nastavit směr, jak dále pracovat s touto na trhu práce nevyužitou skupinou.

Mateřská a rodičovská dovolená v ČR, která může trvat až 4 roky, patří k nejdelším rodičovským dovoleným ve srovnání s dalšími členskými státy EU. A velmi časté je to, že při dalším rodičovství ženy čerpají i navazující mateřskou a rodičovskou dovolenou, čímž zůstávají neúměrně dlouho mimo pracovní trh. Tato situace má dopady na společnost, zaměstnavatele, ale především na ženy a jejich roli i samotné uplatnění na trhu práce. A čísla to potvrzují. Ženy – matky malých dětí, podle dlouhodobých statistik ČSÚ a VÚPSV se v České republice vrací jen v 50% případů z rodičovské dovolené zpět ke svému zaměstnavateli.

Důvody jsou samozřejmě různé, nejde jen o délku, kterou ženy stráví mimo zaměstnání. Mezi hlavní příčiny nízké návratnosti žen – matek s malými dětmi na trh práce, případně k původním zaměstnavatelům, patří zejména nedohoda se zaměstnavatelem na době a podmínkách návratu zpět do zaměstnání, nenalezení podmínek pro možnost sladit rodinu s prací, a nedostatečná dostupnost služeb péče o malé nezaopatřené děti. I možná proto se stále opakují i veřejné výtky vůči České republice ze strany EU, že dlouhodobě nevytváří podpůrné podmínky pro matky s dětmi do 6 let.

 

Ženy často nemají na výběr

Statistiky zároveň ukazují, že míra nezaměstnanosti žen – matek s malými dětmi je jedna z nejvyšších právě hned po ukončení mateřské a rodičovské dovolené, a to z důvodu kombinace jednoho či více výše uvedených faktorů. U žen – matek se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním dosahuje nezaměstnanost zhruba 12% a u žen – matek s nižším vzděláním dokonce 28%. Studie navíc prokázaly, že převážná většina žen s pěti až sedmiletým dítětem je nezaměstnaná více než jeden rok.

Kromě celospolečenských dopadů, je nasnadě také otázka ekonomických dopadů na samotné ženy. A bohužel nejde pouze o situaci v době péče o malé děti, dopady jsou, v důsledku přerušení kariéry, celoživotní. Podle dostupných informací u většiny žen – matek malých dětí je práce vlastně strategií přežití. Ženy – matky, často ve snaze skloubit práci a rodinu, vstupují do nevýhodných typů smluv a dohod, a tím se zvyšuje podíl prekérních kontraktů, např. opakované smlouvy na dobu určitou, s nižšími hodinovými sazbami, v nestandardních hodinách atd. Řetězení smluv a dohod na dobu určitou vede ke zvýšení nejistoty budoucího, dlouhodobého zabezpečení sebe a rodiny, a to i z pohledu budování budoucí kariéry.

Právě přerušení kariéry i pozdější řetězení nevýhodných smluv (někdy i v důsledku nemožnosti dobře skloubit soukromý a pracovní život či si lépe nastavit flexibilitu práce) může mít za následek velké rozdíly ve mzdovém ohodnocení. Pro ilustraci, v současné době se průměrná měsíčná mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78% průměrné mzdy mužů. A právě největší rozdíly nalézáme u věkové kategorie žen mezi 35-39lety, které jsou nejvíce ovlivněny mateřstvím a rodičovstvím. Jak potvrdily projektové studie, v této věkové kategorii rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami dosahuje až 32%.

 

Pomohla by lepší podpora pro rodiny

Snahou státu je poskytovat finanční podporu domácnostem s malými dětmi tak, aby mj. nedocházelo ke zvyšování znevýhodnění  ve společnosti, na trhu práce a v rodině. Tato snaha je doposud praktikována prostřednictvím snížení daňové zátěže nebo zvýšením sociálních dávek těmto domácnostem. Avšak studie v rámci projektu prokázaly, že pouze třetina domácností s nejmladším dítětem do 3let je v takové situace, aby mohla využít veškerá zvýhodnění.

Dalším způsobem podpory domácnostem s malými dětmi s dopadem na ženy, které je v poslední době často skloňováno, je zajištění dostatečného množství služeb péče o děti, tedy zajištění dostatečného množství míst v předškolních zařízeních, kterých je v poslední roky nedostatek, zejména v lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel.

Jak je vidět, i ze studií, které se realizovaly v rámci projektu, problémy, které dopadají zejména na ženy – matky a jejich možnost plnohodnotného zapojení na trh práce, jsou systémové a jejich řešení vyžaduje dlouhodobý přístup. V tom je velký úkol pro stát, ale i zaměstnavatelé mohou sehrát pozitivní roli, například v zavádění flexibilního pracovního prostředí či v lepším slaďování soukromého a pracovního života.

 

O studiích:

Projekt pod názvem „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ byl realizován z prostředků Norských fondů v  programu „Dejme (že)nám šanci“. Realizátorem byla společnost Gender Studies o.p.s., v partnerství se Sociologickým ústavem AV ČR v.v.i., Národohospodářským ústavem AV ČR v.v.i. a platformou Byznys pro společnost. V rámci projektu vznikly v uplynulých dvou letech studie, které přibližují současnou situaci a postavení žen – matek malých dětí a jejich „status“ na trhu práce a ve společnosti.

Konkrétní informace, studie a výzkumy zjištěné v rámci projektu, slouží pro klíčové stakeholdery pro jejich další odbornou práci, zejména při tvorbě dlouhodobé strategie podpory rodičovství a rodin ve společnosti. Dlouhodobá koncepce podpory rodičovství, jasná pravidla a podmínky ve vztahu k trhu práce a zejména k zaměstnávání žen – matek s malými dětmi mohou mít výrazné pozitivní dopady na ekonomické postavení žen ve společnosti.

 

Seznam studií:

Ekonomické náklady mateřství: co znamená odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění a ekonomického postavení?, Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních rozhovorů, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2015.

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment / (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment, Studie 1/2015, Vojtěch Baroš, Idea Cerge EI

Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen na trhu práce, Studie 8/2015, Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Idea CERGE EI

Rozdíly výdělku ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině, Studie 11/2015, Mariola Pytliková, Idea CERGE EI

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem, Studie 1/2016, Jiří Šatava, Idea CERGE EI

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů, Studie 3/2016, Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold, Idea CERGE EI

Ekonomické náklady mateřství – kvalitativní sondy. Návraty matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi partnery. Samostatně výdělečně činné matky malých dětí. Výživné a ekonomické postavení sólo matek. Mateřství po odchodu dětí z domova, Studie 3/2016, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Náklady intenzivního mateřství v ČR. Martina Pavlicová, Praha, 2016, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Role Byznysu pro společnost:

Byznys pro společnost, (dále jen BPS) je největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání i diverzity na trhu práce v ČR. V rámci svých aktivit se BPS věnuje i různým skupinám lidí, které musí čelit různým bariérám na trhu práce. Do této oblasti spadá i odborná podpora zaměstnavatelů při práci s rodiči, ženami ve firmách, poradenství při rozvoji a nastavování prorodinných programů a opatření tak, aby byl využit pracovní potenciál, který například ženy – matky malých dětí nabízejí

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Funda Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

norway-grantsopen-societySignatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN