Archiv článků

Byznys pro společnost a ČSOB pořádají workshop zaměřený na rodiče – po pracovní stránce velmi rizikovou skupinu s ohledem nejen na předešlý rok.

Více:

  • Více než tři čtvrtiny rodičů samoživitelů nemohou při hledání zaměstnání sladit práci s péčí o dítě.
  • Necelá čtvrtina rodičů samoživitelů hledá kvůli chybějící podpoře zaměstnavatele jinou práci.
  • Situaci rodičů samoživitelů chce zlepšit společný projekt Nadace Kooperativy a aliance Byznys pro společnost.

FOTOGALERIE

Přerušení kariéry kvůli rodičovství má v případě samoživitelů významný dopad na pracovní dráhu a pozici v zaměstnání. Potvrdily to výsledky průzkumu aliance Byznys pro společnost a Nadace Kooperativy, který se uskutečnil na přelomu září a října letošního roku. Pětina samoživitelek nastoupila po mateřské či rodičovské dovolené na nižší pozici, než kterou zastávala dříve. Speciální programy pro rodiče samoživitele a jejich rodiny nabízejí pouze dvě procenta zaměstnavatelů.

Více než polovina rodičů samoživitelů (53 %) hledala zaměstnání méně než tři měsíce, třetina však déle než půl roku. A více než tři čtvrtiny (77 %) narazily na nemožnost sladit práci a péči o dítě v důsledku nedostupnosti zkrácených úvazků nebo jiných forem flexibility práce. Firmy nejsou dostatečně připravené na to, aby nabídly klouzavou pracovní dobu nebo částečné úvazky. 51 % rodičů samoživitelů se navíc v práci setkává s předsudky, zda zvládnou pečovat o děti a souběžně odvádět očekávané pracovní výkony.

Nadace Kooperativy ve spolupráci s aliancí Byznys pro společnost společně přicházejí s projektem, který rodiče samoživitele podporuje při hledání práce a těm, kteří už zaměstnání mají, ho pomáhá sladit s péčí o rodinu. „Naším zájmem je podpořit ty, na něž často zapomínáme. U rodičů samoživitelů chceme posílit jejich snahu překonat mnohé překážky a bariéry a napomoci tomu, aby si našli pracovní uplatnění. To bude šance pro rodiče i jejich děti vést spokojenější a důstojnější život,“ říká Hana Machačová, členka představenstva Pojišťovny Kooperativa.

Projekt Rodiče samoživitelé v práci chce změnit přístup zaměstnavatelů k samoživitelům. „Rodiče samoživitelé jsou většinou pracovití a loajální zaměstnanci, kteří jsou za nabídnutou práci vděčni. U rodičů samoživitelů je navíc pracovní uplatnění klíčové. Zajištění ekonomického chodu domácnosti pro ně není otázkou volby, ale existenční nutností,“ zdůrazňuje ředitel programů Byznysu pro společnost Pavel Štern.

Řadu nástrojů a aktivit mají zaměstnavatelé ve svých rukách. Mohou například nabídnout částečné a zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu a umožnit práci na dálku z domova. Zaměstnavatelé mohou nabídnout rodičům samoživitelům také klouzavou pracovní dobu (tak, aby rodiče mohli například včas vyzvedávat děti v předškolních či školních zařízeních).

Pro rodiče samoživitele, kteří se musí starat o své děti v době letních prázdnin, ačkoliv na to nemají dostatek pracovního volna, se ukazuje jako zajímavý benefit, když firma zajistí rodičům pro jejich děti letní nebo příměstský tábor. Zajímavým benefitem je také navýšený počet dní na tzv. ošetřovné, kdy si rodiče samoživitelé mohou vzít v době nemoci dítěte placené volno, které by si jinak kvůli výpadku příjmu nemohli dovolit, protože zkrácený měsíční výdělek by jim způsobil vážné problémy.

Firmy mohou také kromě pravidelných benefitů nabízet rodičům například speciální finanční benefit na začátku školního roku spojený s úhradou školních pomůcek.

„Rodiče samoživitelé často kvůli finančním důvodům rezignují na svůj osobní a profesní růst. Zaměstnavatelé tak mohou velmi jednoduše – s využitím stávajících interních kapacit a možností vzdělávání a rozvoje – rodiče více zařadit do talentových a vzdělávacích programů, mentoringových a koučovacích aktivit,“ dodává manažerka pro diverzitu z Byznysu pro společnost Jana Skalková.

Pojišťovna Kooperativa nabízí svým zaměstnancům jak flexibilní pracovní podmínky (například home office), tak i další benefity pro rodiče. Rodiče mohou využít například dětské rekreace a sportovní akce, baby office, pracovní volno na překlenutí nemoci nebo na individuální důvody, mohou získat bezúročnou zaměstnaneckou půjčku a nenávratnou finanční výpomoc určenou pro tíživé situace zaměstnanců. Firma také vyhledává samoživitele, kteří už v Kooperativě pracují, a je připravena je podpořit v jejich rodinné situaci, pokud to budou potřebovat. Pro podobné účely společnost vyčlenila prostředky až do výše 500 tisíc korun v zaměstnaneckém fondu Nadace Kooperativy.

Další informace, příběhy a citace naleznete v brožuře se závěry průzkumu, jejíž obsah je vám volně k dispozici ve formátu PDF.


O průzkumu: Uvedená zjištění vyplynula z průzkumu aliance Byznys pro společnost a Nadace Kooperativy, který probíhal v září až říjnu 2019 a kterého se zúčastnilo celkem 364 respondentů (rodičů samoživitelů) napříč ČR. Z toho ženy, matky samoživitelky, tvořily naprostou většinu (97 %, respektive 354 osob). Zbytek tvořili otcové samoživitelé, případně osoby s jiným příbuzenským vztahem k dítěti/dětem v péči (celkem 10 respondentů).

O alianci Byznys pro společnost: Největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice. Pomáháme velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a společenské odpovědnosti (CSR). Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými svazy, institucemi i státem. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity. Více na www.byznysprospolecnost.cz

O Nadaci Kooperativy: Nadace pojišťovny Kooperativa vznikla v roce 2013. Hned od počátku se ujala veškerých aktivit, kterými pojišťovna podporovala společensky odpovědné projekty. Jsou zacílené na dlouhodobé zlepšování kvality života v zemi. Prioritou je pro ni život českých rodin. Hledá nejen způsoby, jak vyrovnat šance sociálně i zdravotně znevýhodněných, ale zejména možnosti, jak těmto případům předcházet. Více na www.koop.cz

K Chartě diverzity se v České republice připojilo dalších sedm signatářů – a to jak firem, tak municipalit: INVENTI, Henkel ČR, Lidl Česká republika, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), Microsoft Česká republika, Město Litoměřice a Městská část Praha 7. Zástupci nových signatářů slavnostně podepsali Chartu diverzity 5. listopadu 2019 na půdě Velvyslanectví Švédska v České republice za účasti velvyslankyně Švédska v ČR, paní Viktorie Li. V Chartě diverzity se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

FOTOGALERIE ZDE

K tématu „Women in leadership“  – v rámci programu doprovázející podpis Charty diverzity novými členy – vystoupili vedle Olgy Richterové i Mounia El Hilali, CEO and Chief Sustainability Officer, IKEA Czech Rep., Hungary, Slovakia a Jonathan Rutherford, Director Enterprise Business, Vodafone Czech Republic.

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR byla uvedena pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či státních nebo veřejnoprávních institucí.

V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální orientaci.

V České republice se k Chartě diverzity dosud připojilo – včetně nových signatářů – 77 zaměstnavatelů, což představuje více než 200 000 zaměstnanců.

BpS – Byznys pro společnost je jako koordinátor Charty diverzity členem evropské platformy Charty diverzity, v níž se daří spolupracovat s členskými státy EU a s Evropskou komisí a rozvíjet přístup zaměstnavatelů k diverzitě a inkluzi na pracovišti.

Noví signatáři Charty diverzity:

U příležitosti slavnostního podpisu řekl Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7: „Diverzitu vnímáme jako princip, který umožňuje všem bez rozdílu a bez ohledu na osobní odlišnost rozvíjet a uplatňovat svůj talent a potenciál. Tento princip je pro nás důležitý nejen jako pro zaměstnavatele, ale také jako pro progresivní městskou část, která se snaží vytvářet pro všechny své občany podmínky pro důstojný život a uplatnění. Podpis Charty diverzity je pro nás logickým krokem, kterým deklarujeme naše přesvědčení, že schopnost vnímat, respektovat, přijímat a oceňovat rozmanitost je klíčem ke spokojené a silné komunitě.”

Slavnostního podpisu Charty diverzity se zúčastnila i Olga Richterová, místopředsedkyně České pirátské strany, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PS PČR: „V listopadu 2018 jsem měla tu čest jako jediná česká poslankyně zastupovat naši zemi na konferenci poslankyň z celého světa – Women MPs of the World Conference. Pestrou sešlost v britském parlamentu – oslavu posledních 100 let společenských změn a práva volit i být voleny – odsouhlasil celý House of Commons. Hlavní poselství zkušeností žen z celého světa bylo, že slaďování rodiny a práce není snadné vůbec nikde a nikdy. O to důležitější je o tom mluvit. Proto jsem ráda, že se tématu podpory rodičů menších dětí věnuje čím dál víc pozornosti – i třeba skrze tuto akci.”

Rovnost je věcí volby. Téma už není popelkou, ale mluví se o něm, a to už nikoli s odkazem na informace z doslechu a na základě dojmů a předsudků. Naopak v diskusích rezonují termíny jako ‚změna‘ a ‚parita‘. Ta delší část cesty je pořád ještě před námi, pokud uvážíme, že ženy zastávají méně než 5 % pozic CEO ve firmách žebříčku Fortune 500 a podle poslední zprávy Světového ekonomického fóra Global Gender Gap Report 2018 představují pouhých 34 % manažerů na globální úrovni.

  • 1. Objevuje se – i v České republice – více a více firem, které svým zaměstnankyním odcházejícím na mateřskou dovolenou dorovnávají částku peněžité podpory v mateřství, nad rámec stávajícího nastavení ze strany státu významně podporují otcovskou dovolenou, podporují otce ve využití rodičovské dovolené a nabízejí různorodé benefity péče o dítě. Některé firmy, například Vodafone, vycházejí vstříc také pěstounům, LGBT párům nebo lidem, kteří pečují o své dlouhodobě nemocné členy rodiny.

Obecným přínosem takového přístupu je, že firmy jím přispívají k odbourání bariér, kterým ženy mohou čelit na trhu práce při náboru, kariérním postupu nebo návratu do zaměstnání. Vstřícný přístup zaměstnavatele k těm, kdo pečují o své blízké, se vyplácí v dlouhodobém i krátkodobém horizontu: firmy nepřicházejí o talenty, panuje v nich spokojenost a loajalita a efektivně využívají produktivitu svých zaměstnanců.  

  • 2. Práce od 9 do pěti se stává minulostí a prostor dostává flexibilní řešení pracovního dne, a to nejen v případě pečujících osob, ale všech zaměstnanců a zaměstnankyň. Takové nastavení výrazně usnadňují i technologie, jejichž prostřednictvím funguje komunikace a sdílení informací i na mezinárodní úrovni. V druhém plánu tak firma snižuje svou uhlíkovou stopu, šetří čas a náklady na cestování. Aktuální čísla prozrazují, že v současnosti v globálním měřítku nabízí práci z domova 46 % společností a do dvou let jich bude až 77 %.

Flexibilní nastavení pracovní doby v mnoha firmách přispívá k retenci a šetří tak náklady na nábor, který je v současnosti pro řadu z nich noční můrou, a to nejen v České republice. Finance tak mohou putovat do jiných programů a benefitů pro zaměstnance.

  • 3. Přibývá žen v rozhodovacích pozicích firem, často díky kvótám.

Firmy, které se umisťují v žebříčku Fortune 500 a zároveň mají vysoké zastoupení žen v top managementu, hovoří o 42 % vyšší rentabilitě tržeb a o 53 % vyšší rentabilitě vlastního jmění ve srovnání s ostatními firmami.

  • 4. Gender pay gap je realitou a firmy aktivně začínají podnikat kroky ke snížení rozdílu v odměňování mužů a žen. Absolvují audity odměňování, přenastavují pravidla a zapojují se do veřejné diskuse o tom, jak zajistit, aby mzdy a platy žen a mužů byly nastaveny férově. Příkladem je třeba Philip Morris ČR.

Rovnost není záležitostí žen, ale klíčovým tématem sociálním a ekonomickým, na což – specificky v kontextu Spojených států – mj. upozorňuje zpráva McKinsey Global Institute.

  • 5. Ženy jsou čím dál viditelnější v politice. Zdaleka sice nejsou dostatečně, natož v míře srovnatelné s muži, zastoupeny v klíčových politických pozicích, do politiky však vstupují, což potvrzují jak kandidátní listiny ve všech typech voleb, tak jejich výsledky. Ve vysokých politických rolích v řadě zemí, včetně Evropské unie, prokázaly a prokazují své znalosti, rozhodnost, efektivitu a další kompetence a dávají naději i zemím, kde se jejich zastoupení pohybuje stále pod hranicí 30 %.

Jistě i na politické prostředí lze uplatnit zjištění společnosti McKinsey, podle kterého společnosti a týmy s genderově vyrovnaným nejvyšším vedením mají o 21 % pravděpodobnost dosáhnout nadprůměrné ziskovosti.

  • 6. Téma rovnosti má podporu progresivních a moderních lídrů. Zastánci rovného přístupu navíc nezůstávají ve vedení firem a organizací sami a téma akcentují v diskusích se stakeholdery a zdůrazňují související agendu i v profesních sdruženích a komorách.

Není žádnou novinkou, že parita je pro byznys pozitivní, což mj. ukazuje již starší zpráva společnosti Catalyst. Podle ní i dalších zdrojů, které ji potvrzují, společnosti s vysokým zastoupením žen v seniorních pozicích dosahují o třetinu vyšších výnosů než firmy, v jejichž vedení ženy téměř nebo zcela chybí. Má-li inkluze a diverzita ‚fungovat‘ v praxi, nejvyšší vedení firem musí každý den svým chováním a přístupem k rozhodování potvrzovat, že podpora rovných příležitostí není jen prázdnou deklarací, ale skutečnou hodnotou firemní kultury, kterou oni sami osobně ctí.

Je nejvyšší čas přestat vyjmenovávat výmluvy, proč není právě teď správný čas na diskusi o rovnosti žen a mužů, diverzitě a inkluzi, ale zdůrazňovat, proč je právě teď ta chvíle pro změnu. Ta se nestane sama od sebe. Stejně jako u odpovědnosti za klima, která je na každém jednotlivci, je tomu i u rovnosti příležitostí.

Zdroj: https://www.forbes.com/sites/shelleyzalis/2019/01/04/6-equality-trends-to-watch-in-2019/#664c5e024ad4

U příležitosti 100. výročí zavedení volebního práva žen v Československu se konala mezinárodní konference Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. Řada politiků a političek se shodla, že podporují vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Bez podpůrných opatření, jako jsou kvóty alespoň na dočasnou dobu, toho ale lze dosáhnout velmi obtížně. Shodla se na tom odborná veřejnost, publikum a systém kvót podpořily i některé političky.

Reportáž z konference a prezentace ke stažení najdete na stránkách To je rovnost.

12


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN