Archiv článků

Rodiče jako nevyužitý ekonomický potenciál pro zaměstnavatele bylo hlavní téma konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“, kterou 9. března uspořádala aliance Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Z výzkumu, který Byznys pro společnost pro tuto příležitost realizoval mezi 499 matkami, plyne, že osm z deseti matek malých dětí považuje za hlavní překážku svého návratu po mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání nemožnost využít flexibilní formy práce (např. zkrácený úvazek nebo flexibilní pracovní dobu). Každá druhá matka označuje za překážku návratu také nedostupnost služeb v poskytování předškolní péče o děti. A co je možná ještě závažnější – rodiče (matky i otcové) se často setkávají s předsudky ohledně skloubení rodičovství a profesního života.

Česká republika vykazuje v rámci EU jedny z nejvyšších negativních dopadů mateřství na uplatnění žen na trhu práce. Narození dítěte je spojeno s dlouhodobým přerušením pracovní kariéry a vede k velmi nízké zaměstnanosti žen s předškolními dětmi (pouze 44 % žen s dítětem ve věku 0-5 let pracuje).

„Negativní dopady mateřství jsou způsobené kombinací několika faktorů. ČR nabízí jednu z nejdelších rodičovských dovolených v EU a na světě. Oproti tomu podpora rodin s dětmi formou služeb péče o děti je velmi nízká. Dostupnost institucionální péče pro děti do tří let věku tak patří k nejnižším v EU,“ řekla na konferenci Charta diverzity: matky a otcové vítáni Klára Kalíšková, ekonomka CERGE. „Dalším faktorem je nedostatečná nabídka částečných pracovních úvazků, které by umožnily ženám postupný návrat do práce. Na částečný úvazek pracuje v ČR pouze 9 % žen, zatímco průměr EU je 32 %. Nízké zapojení otců do péče o děti je pak dalším faktorem, který znesnadňuje ženám sladění pracovního a rodinného života. Pouze dvě procenta osob na rodičovské tvoří v ČR muži, zatímco evropský průměr je deset procent,“ doplnila Klára Kalíšková.

Matky chtějí flexibilitu

To potvrzuje i průzkum aliance Byznys pro společnost, který připravila jako jeden z výchozích podkladů pro diskusi na konferenci Charta diverzity: matky a otcové vítáni. Podle průzkumu roste podíl žen, které jsou přesvědčeny, že příčinou jejich neúspěšného návratu do práce po mateřské či rodičovské dovolené je nemožnost využít zkrácený úvazek. To uvedlo 83 % žen, zatímco v obdobném průzkumu v roce 2017 to bylo 71 %. Zvyšuje se i počet žen, které uvádí jako příčinu neúspěšného návratu do práce nemožnost využít flexibilní pracovní dobu – tvrdí to 80 % dotazovaných žen (65 % v roce 2017). Třetí příčinou je pak (51 % dotázaných) nedostupnost zařízení předškolní péče pro děti.

Z odpovědí a komentářů žen dále vyplývá, že další zásadní problém v úspěšném návratu žen do práce spočívá v nemožnosti přizpůsobit pracovní dobu potřebám dítěte (odvedení/vyzvednutí dítěte ze školky, nekompatibilita otvíracích hodin školky s pracovní dobou, nemoc dítěte, zaopatření hlídání).

„Roste procento žen (80 %), pro které je flexibilita práce klíčovým faktorem návratu do práce. Jde především o zkrácené úvazky a flexibilní pracovní dobu. Z výzkumu i našich zkušeností bohužel plyne, že rodiče jsou na českém pracovním trhu stále nevyužitou silou. Na druhou stranu se stále více firem snaží s tímto potenciálem pracovat a přichází s programy, které vychází rodičům vstříc,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

Podle průzkumu Byznysu pro společnost se zvyšuje podíl žen, pro které je flexibilita hlavním předpokladem pro úspěšný návrat do práce. Téměř 80 % dotazovaných žen se shodlo, že faktorem, který usnadňuje hladký návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené, je flexibilní pracovní doba. Za druhý nejdůležitější faktor (78 %) je považována možnost pracovat plně či částečně z domova. Na třetím místě (73 %) je to zkrácená pracovní doba. Hladký návrat rodičů do práce dále usnadňuje podle 61 % žen možnost umístění dětí do firemních jeslí, školek nebo klubů.

„Dalším zásadním problémem jsou předsudky, jimž bohužel musí ženy čelit. Neochota zaměstnavatele matku s dětmi zaměstnat, je často dána právě předsudky. Více než polovina žen se setkala s předsudky týkajícími se skloubení rolí maminky s profesním životem – návratem do zaměstnání,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost. S těmito předsudky se setkaly ženy na straně zaměstnavatele, kolegů nebo manažera či manažerky (38 %) nebo dokonce ve své rodině či u přátel (18 %).

Mezi nejčastější předsudky nebo stereotypy v uvažování patří názory panující v souvislosti s délkou rodičovské dovolené („Matka má být doma co nejdéle, jinak je to špatná matka“), nebo že kloubení práce a rodiny je špatným vzorem a kariéry žen musí být upozaďovány. Ze strany zaměstnavatelů zase matky narážejí na tvrzení, že „matky jsou problémové a stejně mají stále nemocné děti“.

V průzkumu Byznysu pro společnost zaznívaly příklady, které poukazují na diskriminující zacházení vůči matkám – ať už na RD nebo při návratu do práce. Často se jedná o verbalizované předsudky, zaměřené např. na častou nemocnost dětí, obtížné sladění práce a péče o děti, obavy ze ztráty dovedností atd., např.: matky jsou nespolehlivé, spojit práci a rodinu nelze atd.

Velmi zajímavé jsou i zkušenosti matek s předsudky v blízkém okolí, které v ženách vyvolávají pocit méněcennosti, pokud se plně nevěnují péči o dítě (např.: žena, která si platí hlídání, není dobrá matka; dítě, které není tři roky doma, má trauma; musíš se obětovat pro dítě; jsi špatná máma, upřednostňuješ své zájmy před zájmy dítěte atd.).

Nezastupitelná role otců

Na předsudky však naráží i otcové. Jak na konferenci uvedl David Škrobánek, kouč a HR konzultant, zakladatel projektu Dobrý táta: „Jako táta tří dětí a dlouholetý HR profesionál maximálně podporuji návrat matek do práce po mateřské dovolené a jejich uplatnění na vysokých manažerských pozicích (a vím z mé zahraniční pracovní zkušenosti, že to jde, když se chce). Ale jedním dechem dodávám, že stejně jako podporujeme maminky, je potřeba podporovat a mluvit o tatíncích, kteří chtějí pečovat o děti. O převzetí dříve mužské role živitele rodiny ženou se mluví jako o nutnosti a samozřejmosti, ale o spolupřevzetí dřívější role matky – vychovatelky dětí otcem se již mluví často s výsměchem a pohrdáním. S tímto pohledem se setkávám já osobně a mí klienti velmi často.“ A na konferenci dále uvedl: „Role obou rodičů – ženy i muže – a hodnoty, které dětem předávají, jsou pro zdravý rozvoj a vývoj dítěte od jeho raných let klíčové. Tyto děti budou jednou mámy a tátové, budou partneři a partnerky, a od koho jiného, než od mámy a táty, se mají tyto role naučit?“

Přitom matky by větší zapojení otců uvítaly. Podle průzkumu by například více než 50 % žen velmi ocenilo možnost využít firemních jeslí a školky i na straně tatínkova zaměstnavatele. Ženy by uvítaly také čerpání týdenní otcovské dovolené při narození dítěte (55 %) nebo střídání rodičů v péči o dítě v průběhu dne (46 %). 21 % dotázaných žen uvažuje, že by na rodičovskou dovolenou nastoupil otec dítěte.

I zaměstnavatelé stále více vnímají důležitost role otců. Příkladem je Vodafone. „Letošní rok je našim mužům – tatínkům opravdu nakloněný. Od února mohli při narození potomka čerpat kromě 5 dnů volna od Vodafonu také zákonnou „otcovskou“ dovolenou. Od 1. dubna zvyšuje Vodafone všem otcům při narození potomka množství volných dní z pěti na deset,“ říká Veronika Ivanović, viceprezidentka pro lidské zdroje Vodafonu, a doplňuje: „Věřím, že tři týdny volna propojené s dalšími firemním benefity přispějí k pohodovějšímu zvládnutí rodičovských povinností všem našim zaměstnancům.“

Novopečení rodiče mají ve Vodafonu i další výhody. Ti, kteří se chtějí rychle vrátit zpět do pracovního tempa, mohou po uplynutí šestiměsíční mateřské dovolené využít možnosti zkrácené pracovní doby na 30 hodin týdně, za kterou jim Vodafone vyrovná rozdíl ve mzdě a jejich rodinný rozpočet se tak neztenčí. Půl roku po návratu do zaměstnání navíc Vodafone rodičům dorovná rozdíl mezi mzdou ve Vodafonu a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské dovolené.

Dalším příkladem dobré praxe je Česká spořitelna: „Vážíme si svých zaměstnanců a usilujeme o návrat těch, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, do pracovního procesu. Průměrná návratnost rodičů po mateřské či rodičovské dovolené je v ČR 50 %, tu naplňujeme, ale usilujeme o dosažení vyššího procenta. S rodiči, kterých na mateřské či rodičovské dovolené míváme okolo 1000, jsme v kontaktu díky dlouhodobému projektu Čáp, jehož prostřednictvím jim usnadňujeme návrat do práce. Až osmkrát ročně pro ně pořádáme setkání, na kterých mohou sdílet své zkušenosti, získávat nové informace  a především zůstat v úzkém osobním kontaktu se zaměstnavatelem. Mají stále aktivní pracovní e-mail, díky kterému získávají aktuální informace o pracovních nabídkách i novinkách ze Spořitelny, včetně možností zapojit se do aktuálních rozvojových aktivit prostřednictvím e-learningu, ale i koučinku,“ říká Veronika Kořenková,  Head of HR Front Office, Česká spořitelna.

„Ze zkušeností a informací z trhu práce vnímáme, že pro návrat k původnímu zaměstnavateli po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené potřebují rodiče možnosti sladění práce a rodiny formou flexibilních úvazků a zajištění péče o dítě. Proto realizujeme již 8,5 % zkrácených úvazků a nabízíme další flexibilní formy práce (home office, sdílená pracovní místa či klouzavá pracovní doba). Nedisponujeme sice firemní školkou, ale nabízíme alternativu formou příspěvku na hlídání ve výši až 4000 Kč na každé dítě do 5 let věku dítěte,“ doplňuje Veronika Kořenková z České spořitelny.

Index diverzity

Byznys pro společnost dlouhodobě měří u předních firem podporujících diverzitu v práci Index diverzity, podle kterého se čeští leadeři v oblasti diverzity stále více věnují flexibilitě práce a slaďování mezi soukromým a pracovním životem. Práci na částečný úvazek po rodičovské dovolené nabízí podle tohoto indexu 88 % z nich,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

„Flexibilní pracovní doba a individuální přístup nadřízených umožňuje všem zaměstnancům pracovat dle vlastních potřeb z domova, na zkrácený úvazek či v režimu konta pracovní doby,“ řekla na konferenci Lenka Břeská, CSR and PA Manager společnosti GSK. „Zdraví, flexibilita a individuální přístup jsou jednak klíčem k úspěšnému návratu maminek a otců z mateřské dovolené, ale i klíčem k motivaci a udržení si zaměstnanců, jejichž partneři či partnerky tuto situaci řeší. Proto jsme se jako farmaceutická firma zaměřili na všechny zmíněné aspekty. V oblasti zdraví nabízíme celosvětové školicí programy pro získání energie a odolnosti. Pomocí inovativního a ambiciózního programu Partnerství pro prevenci pak nabízíme všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům s minimálními poplatky či zcela bezplatně nadstandardní přístup ke službám preventivní zdravotní péče, jako je očkování či onkologický screening,“ uvedla Lenka Břeská.  

Role státu

Na otázku, jakou podporu rodiče malých dětí očekávají od státu, uvedla většina respondentek (75 %), že to jsou daňové úlevy pro pracující a do zaměstnání se vracející se rodiče malých dětí. Na druhém místě (59 %) je vyšší finanční ohodnocení rodičů čerpajících mateřské a rodičovské dovolené a dorovnání k průměrné mzdě. Více než třetina žen očekává zajištění kvalitní státem garantované předškolní péče pro všechny děti už od 2 let věku a podporu bydlení pro rodiny s malými dětmi. Z komentářů dále jasně vyplývá, že by ženy zejména uvítaly podporu státu pro utváření zkrácených úvazků a flexibilnější pracovní doby.

K tomuto tématu na konferenci zaznělo: „Stát by měl zaměřit své úsilí do vysvětlovací kampaně naší společnosti, že máma vracející se dříve jak po 3 letech mateřství do práce není nic špatného, a je to svobodná volba mámy, která ví nejlépe, co ona, její dítě a jejich rodinná situace potřebuje. To stejné platí pro táty. Je to nejen v pořádku, že táta pečuje o děti, ale je to nutnost proto, aby děti měly během svého růstu nejen ženský, ale i mužský vzor,“ uvedl David Škrobánek, kouč a HR konzultant, zakladatel projektu Dobrý táta.

 

O KONFERENCI:

Začleňování rodičů do práce je téma, kterému se BPS – Byznys pro společnost dlouhodobě věnuje v rámci aktivit spojených s Chartou diverzity, kterou v ČR koordinuje. 

9. března 2018 uspořádala již druhý ročník konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“, která chtěla upozornit, že rodiče představují pro zaměstnavatele nevyužitý potenciál.

Konference poukázala na význam otevřené diskuse na téma různých forem podpory rodičů a jejich integrace na pracovním trhu. Současně identifikovala tři klíčové podmínky, které rodiče malých dětí pro integraci na pracovní trh považují za nezbytné a v tuto chvíli nedostatečné:

 • Podpora flexibilních forem práce a flexibility pracovního trhu
 • Zajištění kvalitní, státem garantované služby v oblasti předškolní péče o děti
 • Bourání předsudků spojených s návratem rodičů do práce

O PRŮZKUMU:

Průzkumu platformy Byznys pro společnost se zúčastnilo celkem 499 maminek. Průzkum probíhal v únoru 2018 a účastnily se jej matky napříč ČR. Více než polovina respondentek (53 %) má dvě až tři děti. Na druhém místě jsou matky s jedním dítětem (46 %) a zbylých 1,4 % respondentek mají 4 nebo více dětí. Z celkového počtu dotazovaných žen má 51 % děti ve věku od 0 do 3 let, 47 % ve věku 3 roky a více a zbylá 2 % očekávají narození dítěte v brzké době. Do průzkumu se zapojily ženy z obcí do 1000 obyvatel až po velká města. 49 % respondentek žije ve městech s počtem obyvatel vyšším než 50 000.

 

Kompletní výzkum ke stažení ZDE

Fotogalerie ZDE

Česká republika se mezi zeměmi Evropské unie nachází na předposledním místě v počtu zaměstnaných žen – matek dětí do 6 let věku. Až 70 % matek malých dětí obtížně hledá uplatnění na pracovním trhu, a to i v době, kdy je nejnižší průměrná nezaměstnanost (pod 4 %), a všichni zaměstnavatelé řeší nedostatek pracovní síly. Začleňování rodičů do práce je téma, kterému se Byznys pro společnost dlouhodobě věnuje v rámci tématu diverzita v práci. Pro zaměstnavatele proto pořádáme 9. března 2018 již druhý ročník konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“, která ukáže, jak maximalizovat potenciál rodičů.

Loni jsme výzkumem zjistili, že sedm z deseti matek si myslí, že hlavní překážkou návratu do práce po mateřské či rodičovské dovolené je nemožnost využít zkráceného úvazku. Dvě pětiny uvedly, že se po rodičovském volnu do původního zaměstnání nevrátily kvůli neochotě zaměstnavatele nebo zrušení pracovního místa. Mění se situace a co dělá stát i samotní zaměstnavatelé? I na toto chce letošní konference odpovědět. Představíme i aktualizované výsledky letošních průzkumů mezi rodiči a zaměstnavateli.

V rámci panelů budeme se zástupkyněmi a zástupci firem, veřejné správy, politické sféry i akademické a neziskové oblasti diskutovat například o těchto tématech:

 • Jaké jsou problémy, které rodiče malých dětí řeší při skloubení osobního a pracovního života?
 • Jak je nastaven systém podpory rodičů?
 • Jaká je role státu, firem a rodičů?
 • Jaké jsou zkušenosti firem – konkrétní příklady a dopady programů?

Mezi diskutujícími budou například:

 • Klára Kalíšková, ekonomka, CERGE
 • Veronika Kořenková, Head of HR Front Office, Česká spořitelna
 • Vladimíra Michnová, HR Director, Linet
 • Markéta Pekarová Adamová, Výbor pro rodinnou politiku, poslankyně, TOP 09
 • Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7, poslanec, KDU-ČSL
 • David Škrobánek, kouč, lektor, zakladatel projektu Dobrý táta
 • Ondřej Kočí, International Asignments, Škoda Auto
 • Adriana Dergam, Head of Corporate Comm.& Sustainability, Vodafone Czech Republic
 • Jan Skoták, CEO Infosys
 • Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky, MPSV

Konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“ se uskuteční

Kdy: 9. března 2018 (9.00 – 14.00)
Kde: Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1

Program konference
8.30–9.00 Registrace
9.00 Úvod: Co firmy pro rodiče dělají a co si o tom rodiče myslí?
9.15–10.00 Rodiče na českém pracovním trhu – vítaní specialisté, nebo ohrožený druh?
Makro-ekonomický a sociologický kontext ČR – EU
Specifika rodičů ze „sendvičové generace“
10.00 – 11.00 Zkušenosti z firem – příklady z praxe – sdílení zkušeností – Česká spořitelna, GSK, Linet, Vodafone Czech Republic, ČPP
11.00 – 11.20 Přestávka, networking
11.20 – 12.00 Otcové žádáni?
Jak podpořit muže v zapojení do péče o děti
Příběhy a zkušenosti rodičů
12.00 – 13.00  Jak dál? Politická opatření a legislativní rámec:
Co rodičům a firmám pomáhá a usnadňuje život? Co řeší firmy a co stát?
Moderovaná diskuse zástupců státní správy, odborníků na problematiku sociálního zabezpečení v oblasti podpory rodin, pracovně právní legislativu
Diverzita a flexibilita v zaměstnání – nezbytná podmínka pro rodiče dnešní Evropy
13.00 – 14.00 Občerstvení a networking

Konference je zdarma a je určena především pro HR a CSR manažery a manažerky.
Svou účast, prosím, potvrďte do 5. března na event@byznysprospolecnost.cz.

Organizátor

Byznys pro společnostCharta_CMYK

Hlavní partneři

 

Spolupracující partneři

Mediální partner

Byznys pro společnost ve spolupráci s organizací Mimo domov uspořádal 20. ledna workshop pro mladé lidi z dětských domovů. Byl součást projektu New Job New Life, kterým chceme zaměstnavatele připravit na práci se společensky znevýhodněnými potenciálními zaměstnanci a seznámit je se specifiky práce s nimi.

Workshop se uskutečnil v provozovně Bageterie Boulevard, kde si, pod vedením tréninkových specialistů, mohli vyzkoušet, jak funguje ostrý provoz. Účastníkům se po celou dobu pečlivě věnoval zkušený specialista tréninku a o teoretické informace o provozu a případném zaměstnání se s nimi podělila Anna Křivská, personalistka společnosti BB.

Odpoledne všichni absolvovali teoretickou průpravu s lektorem Radkem Pernicou a dvěma HR konzultantkami, které mladým lidem z dětských domovů radily, jak správně sestavit životopis, kde hledat nové zaměstnání, na co si dát pozor při pročítání pracovních inzerátů a co o sobě při pohovoru uvádět.

Setkání Charta diverzity: Dialog 2018  otevřelo téma flexibility a diverzity. Česká republika zaostává za státy Evropské unie, kde si zaměstnavatelé intenzivněji uvědomují výhody flexibility a diverzity a stát jim zároveň poskytuje relevantní nástroje k tomu, aby z těchto výhod těžili spolu se zaměstnanci. I tato témata diskutovali signatáři na setkání na půdě České pojišťovny.

Setkání otevřel shrnutím pastí pracovního trhu hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš. Firmy, které působí na českém trhu, podle něj nemají čekat na kroky státu, které půjdou naproti větší flexibilitě v zaměstnávání. Stát zůstává – i přes celou řádku pozitivních výzev, které není třeba opakovat – v nabízených nástrojích rigidní a nevstřícný zejména ke dvěma sociálním skupinám: ženám s dětmi a starším lidem.

David Klimeš uvádí, že namísto tolik cenného času stát přichází s nabídkou peněz – zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě a i týdenní otcovskou dovolenou zbytečně komplikuje. Ačkoli je celková suma určená na rodinnou politiku státu srovnatelná se severskými zeměmi, obrovské procento putuje na dávky a daňové úlevy, nikoli do služeb, kde by měly dlouhodobější efekt a viditelný dopad v podobě již zmíněného času. Namísto motivačního přístupu k daním zavádí stát další a další výjimky, natož aby vytvořil takové prostředí, v němž se vyplatí být zaměstnancem. Za pasti českého pracovního trhu označil drahou ‚levnou práci‘, chybějící zkrácené úvazky a již zmíněnou nevstřícnost trhu ženám a starším lidem: „Stát neumožňuje, aby partnerství mezi firmami a zaměstnanci bylo co nejlepší. Je to na firmách a jejich aktivním přístupu k flexibilitě a diverzitě. Ty jsou a nadále budou konkurenční výhodou.“

Praktickými kroky, které podniká Česká pojišťovna s cílem nalákat nové a zejména udržet stávající zaměstnance a zaměstnankyně, na slova Davida Klimeše navázal HR manažer společnosti Martin Vejplacha. Podělil se o širokou škálu aspektů, které z jeho pohledu hýbou světem práce, přičemž důraz kladl na vzájemnou důvěru v týmu, která je podmínkou flexibility, empowerment zaměstnanců a efektivitu práce.

Čerpal přitom z aktuálních zkušeností s rozšiřováním možností využít na pravidelné i nepravidelné bázi práci z domova a kombinovat ji s docházením do kanceláře. Vedle toho, že byly zavedeny od roku 2010 v podpůrných týmech, ověřovala je Česká pojišťovna také se zaměstnanci call centra a HR. Pro HR byla pravidla jasná: (1) 50:50 kombinace času v kanceláři a stráveného flexibilní prací, (2) účast na poradách týmu a schůzkách s manažerem, (3) jasně definovaná dostupnost na telefonu, sdílené kalendáře a evidence odpracované doby. Efekt je veskrze pozitivní a odráží důraz zaměstnavatele na výkon, nikoli čas strávený v práci. Navíc Martin Vejplacha dodává: „Home office začíná být standardem, nikoli benefitem.“

V případě pardubického call centra se projekt zaměřil na to, aby technické možnosti firmy dovolily různé formáty směn a různé délky práce z domova a bylo jasné, v jaké míře je nezbytná podpora operátorů, včetně online pomoci. Česká pojišťovna také jde naproti zaměstnancům (mj. i v reakci na přetrvávající nízký zájem lidí v České republice dojíždět za prací) a zřídila detašované pracoviště brněnského call centra v Hodoníně. Ověřila si jím, že je to zajímavá cesta i pro další útvary – například pro mezinárodní IT hub, který aktuálně vzniká v Srbsku.

Setkání bylo rovněž příležitostí k neformálním diskusím a v neposlední řadě k představení aktivit, které platforma BPS chystá na rok 2018 s cílem prosazovat principy Charty diverzity. S odkazem na inspiraci, kterou čerpají z přístupu zemí jako Dánsko nebo Německo, je uvedli Jana Skalková, manažerka HR programů, a Pavel Štern, ředitel programů.

Ve srovnání se zeměmi EU je v ČR…

 • třetí nejnižší podíl využívání zkrácených úvazků. Ve věkové skupině 20 – 64 let využívá zkrácené úvazky pouze 5,6 % zaměstnanců, oproti průměru EU 18,9 %.
 • třetí nejnižší podíl zaměstnaných žen. Maminek dětí ve věku do 6 let pracuje pouze 40 % žen, 70 % žen v této kategorii má problém najít pracovní uplatnění.
 • velký problém pro lidi starší 50 let najít pracovní uplatnění, pokud přijdou o zaměstnání. Hranice odchodu do důchodu je přitom 65 let.

Prezentaci s představením aktivit BPS v oblasti diverzity najdete ZDE.

Fotoreport ZDE.

Ve středu 18. října na slavnostním galavečeru v prostoru Továrny v pražských Holešovicích zveřejnil Byznys pro společnost výsledky 14. ročníku ocenění TOP Odpovědná firma. Ocenění vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Titul TOP Odpovědná velká firma roku získala společnost Accenture, v malých firmách opět bodovalo družstvo ZOD Brniště.

„TOP Odpovědná firma je dnes jediným transparentním nástrojem pro mezioborové srovnání odpovědného přístupu firem všech velikostí u nás. Letos nás mile překvapila rostoucí úroveň u velkých i menších firem a přísun ke komplexnímu přístupu k CSR a udržitelnému podnikání,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Kompletní výsledky naleznete ZDE.

Fotoreport z galavečera ZDE.

Slavnostního předání cen se zúčastnila Miluše Horská, první místopředsedkyně Senátu Poslanecké sněmovny ČR, Tomáš Petříček z Ministerstva práce a sociálních věcí, náměstek člena vlády, Petr Kameník z Ministerstva průmyslu a obchodu, náměstek ministra, Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v České republice, ekonomický poradce, vedoucí redakce speciálních projektů Economia Jan Záluský a další představitelé nejvýznamnějších tuzemských podniků.

Ceny TOP Odpovědná firma 2017 podporují:

Hlavní partneři:  Sanofi, Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic

Partneři: Plzeňský Prazdroj, GSK, Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika, ČSOB, O2 Czech republic, KPMG Česká republika

ZáštitaPoslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, MPSV ČR, MF ČR, MPO ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

Hlavní mediální partnerEconomia

Mediální partneři: Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Deník, Týden, Faktor S, Týdeník Echo

* * *

TOP Odpovědná firma je ojedinělý nezávislý systém ratingu, který hodnotí a oceňuje strategické aktivity společností v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání. Uděluje jej Byznys pro společnost (více na www.odpovednefirmy.cz).

Byznys pro společnost je největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v České republice. Je národní partnerskou organizací CSR Europe, celoevropské platformy pro CSR (corporate social responsibility) a českým koordinátorem mezinárodních programů (např. Diverzita.cz). V ČR organizuje charitativní Národní potravinovou sbírku či celosvětové dny firemního dobrovolnictví Give&Gain a Engage.

...34567...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN