Archiv článků

Při příležitosti letošního Mezinárodního dne žen vláda schválila strategii rovnosti žen a mužů na následující desetiletí. Jejím cílem je zvýšit kvalitu života žen i mužů v Česku na srovnatelnou úroveň s ostatními evropskými státy. Zefektivní se například prevence domácího násilí, sníží genderové nerovnosti v příjmech či ve vzdělávání.

Ženám i mužům by se u nás mohlo žít daleko lépe, alespoň podle mezinárodních srovnání, ve kterých Česká republika zaostává za zbytkem Evropy. Mnohé genderové nerovnosti se pod vlivem pandemie covid-19 prohloubily. Zvlášť zasaženou skupinou jsou ženy, na které je potřeba při celospolečenské obnově pamatovat. Nová strategie na nerovnosti pohlíží intersekcionální optikou, tj. kromě genderových nerovností bere v potaz i vliv dalších faktorů, jako je například věk či zdravotní znevýhodnění.

Strategie je výsledkem společného úsilí

Strategie přináší více než 400 opatření ke snížení genderových nerovností, a to v osmi oblastech. Vizí strategie je společnost, kde ženy i muži můžou žít svobodně a plně rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na pohlaví.
Dokument byl sestaven Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s řadou odborníků a odbornic ze státního, akademického a občanského sektoru. S Byznysem pro společnost v přípravných fázích strategie jednal odbor hlavně v oblasti trhu práce a péče. „Názory a zkušenosti soukromého sektoru jsou pro nás velmi cenné a důležité. Využívali jsme studie a analýzy Byznysu pro společnost a zástupci a zástupkyněmi organizace se aktivně zúčastnili kulatých stolů,“ uvádí Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

Genderová rovnost na trhu práce

Kapitola Práce a péče pojednává o příjmových nerovnostech a souvisejícím tradičním genderovém rozdělení péče o rodinu. Přestože si Česko vede dobře, pokud jde o nízkou nezaměstnanost a rostoucí příjmy, přetrvávající genderové nerovnosti v této oblasti jsou dlouhodobě mezi nejvyššími v rámci EU.

Ve strategii je sada opatření, která cílí na snížení příjmových nerovností specificky prostřednictvím platové transparentnosti v odměňování . „Odborné výzkumy i Evropská unie se shodují, že zavádění nástrojů transparentnosti, jako je poskytování informací o mzdě či platu před nástupem do zaměstnání či analýza a zveřejňování gender pay gapu na úrovni zaměstnavatelů, může výrazně napomoci snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Díky Byznysu pro společnost jsme některé z těchto nástrojů měli možnost diskutovat na workshopu se zaměstnavateli, kde zazněly i zkušenosti z praxe,“ vysvětluje Tereza Zvolská z Odboru rovnosti žen a mužů, expertka na oblast trhu práce.

Strategie na rizika, která souvisejí se zkrácenými úvazky, prací z domova nebo nejistými formami práce , pamatuje a navrhuje například větší zapojení mužů do péče. Narovnání podmínek pro ženy a muže nejen na trhu práce, ale také v péči je totiž přínosem pro všechny.

Více se dočtete ve zkrácené verzi strategie (http://bit.ly/Strategie_shrnuti), plné znění strategie – http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021—2030-187164/

Podívejte se na zdravici Radana Šafaříka, ředitele Odboru rovnosti žen a mužů, kterou ÚV ČR připravil v rámci Evropského měsíce diverzity.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je BPS-1-300x150.jpg.

Evropský měsíc diverzity se blíží – všichni společně měníme trh práce k větší diverzitě, flexibilitě a inkluzi!

Je tomu rok, co se život nás všech – lidí, zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnavatelů výrazným způsobem a navždy změnil. Pandemie covidu-19 a rok trvající mimořádná vládní opatření, přicházející ve vlnách, opakovaně a dlouhodobě výrazně zasáhla do našeho každodenního pracovního i soukromého života.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PPT_EUdiversitymonth_frames_Facebook_LinkedIn1-300x300.png.

Pandemie nám ukázala řadu témat, souvisejících s diverzitou, flexibilitou a inkluzí v novém kontextu a ve světle souvislostí, nedostatků a potenciálních řešeních.

Slaďujeme práci a rodinu, domov se pro mnohé z nás stal místem, ze kterého se pracuje, učí se zde děti různého věku, současně ale také prožíváme dlouhodobý tlak na naši psychiku, duševní rovnováhu a zdraví.

Práce z domova – home-office a naše aktuální zkušenosti ukazují, že flexibilita práce není a už nikdy nebude jen „pouhým benefitem“, ale postupně se stane běžnou součástí – standardem práce. Kterou bude třeba spolu s ostatními flexibilními formami práce vhodně a inovativně legislativně začlenit a propojit s aktuálními potřebami lidí a zaměstnavatelů v praxi. Flexibilitu práce je současně důležité vnímat a podporovat i napříč všemi segmenty zaměstnavatelů – aby se dále nerozevíraly sociální „nůžky” mezi výrobou, službami, obchodem a finanční sférou podnikání. Diverzita, inkluze a flexibilita práce jsou mj. významné indikátory kvality života ve společnosti.

V celé společnosti se mění pohled na mezigenerační solidaritu – hledáme cesty, jak chránit Ty nejvíce zranitelné (věkově starší a věkově nejmladší) a současně zajistit vysokou kvalitu života, svobody a bezpečí pro všechny skupiny obyvatel, zaměstnanců, zaměstnankyň. Mezigenerační solidarita by se měla patřičně projevit i v diverzitě, inkluzi a flexibilitě pro věkové skupiny od 55 let výše!

Pandemie také silně dopadá na ženy, zejména matky malých dětí. Alarmující čísla o výši nezaměstnanosti žen – absolutní číslo 58.000 (podle ČSU z ledna 2021).  Rostoucí „nůžky“ v platovém ohodnocení mužů a žen (22 % v neprospěch žen), ukazují na dlouhodobou neschopnost využít a udržet si potenciál žen na trhu práce, či na postavení žen ve společnosti obecně.

Uzavřené hranice, snížená mobilita zaměstnanců zase ukázaly, jak velkým problémem našeho trhu práce je nedostatečná schopnost integrovat zaměstnance a zaměstnankyně ze zahraničí, na kterých jsou přitom mnohá odvětví (výroba, obchod) hodně závislá – počet cizinců v ČR je podle ČSÚ na 5 %, oproti Lucemburským 47 %.

Řešením všech uvedených témat na trhu práce jsou diverzita, flexibilita a inkluze. Nejen ta teoretická, daná „shůry“ formou strategií a policies ze strany mateřských společností. Role mezinárodních a nadnárodních firem je v oblasti diverzity, flexibility a inkluze klíčová, jsou motorem změn a inovací! Má-li ale diverzita skutečně žít, je důležité podporovat i lokální specifika, možnosti, geopolitické a sociální souvislosti. Diverzita, která se stane vědomou součástí každodenního života: napříč skupinami lidí, regiony a odvětvími na pracovním trhu.

Květen je proto měsícem diverzity v celé Evropě a u nás v České republice. Společně můžeme hledat cesty, jak stavět mosty napříč rozdělenou společností. Jak z respektu, podpory, šance k využití individuality a talentu udělat standard, žádanou a klíčovou hodnotu, nikoliv „nechtěné“ či opomíjené „dítě“.

Přidejte se k nám.

Květen je měsícem, kdy společně můžeme sdílet příklady úspěšných projektů, aktivit, kampaní, strategií a jejich řešení, lidské inspirativní příběhy – vše, čím v rámci diverzity, flexibility a inkluze žijeme v našich firmách. Není malých kroků. Každá kapka je důležitá.

Více informací naleznete na odkaze níže:[

Máte-li jakékoliv otázky, ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme.

Sdílení a vzájemná podpora, růst rodiny Diverzity tak letos může být nejen na České, ale i Evropské úrovni. Sdílíme společné, Euro-atlantické hodnoty.

Budete-li chtít Evropský měsíc diverzity podpořit graficky, níže získáte podklady k využití:

BANNERY

EMAIL SIGNATURE WORD

EU DIVERSITY MONTH VISUAL

PPT – EU DIVERSITY MONTH

SOCIAL MEDIA TOOLKIT

SOCIAL MEDIA VISUALS EXTERNAL

SOCIAL MEDIA VISUALS WITH QUOTE

Těšíme se na vás

Daniela Němcová, ředitelka BPS

Jana Skalková, Manažerka HR programů, Charta diverzity

Odborné odhady mluví o tom, že nějakou formu násilí v rodině zažívá více než 10 % dětí. V pandemii přitom případy domácího násilí rostou. Násilí, které doma děti na vlastní kůži zažívají, má na jejich psychiku a vývoj obdobný vliv, jako kdyby vyrůstaly uprostřed válečného konfliktu. A až šest let trvá, než se v České republice dostane pomoci dítěti, které zažívá domácí násilí.  

Jak násilí v rodinách zvládat a jak poznat, že s dítětem není něco v pořádku?  Ať už s vlastním  nebo s tím od sousedů a nebo třeba ve třídě? A jak dětem a jejich rodinám nejlépe a hlavně včas pomoci, aby škody napáchané na jejich psychice a budoucí traumata byla co nejmenší? A při všem psychickém vypětí, ve kterém už druhým rokem kvůli pandemii žijeme, zůstat dobrým rodičem?

Nadace Vodafone pořádá druhý ze série webinářů věnovaný domácímu násilí, jeho prevenci a pomoci jeho obětem. Tentokrát se bude věnovat dětem, které jsou často neviditelnými obětmi domácího násilí.  

Hostem webináře bude Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka organizace Centrum LOCIKA, která více než 15 let pracovala s dětmi traumatizovanými domácím násilím.  Centrum LOCIKA se specializuje na zastavování násilí v rodinách, snižování míry traumatizace dětí, prevence dalšího poškozování dětí a pomoc rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podporu jejich rodičovských kompetencí. Od svého založení v roce 2015 centrum pomohlo již téměř tisíci dětem, v jejichž rodinách dochází nebo docházelo k násilí.

Připojte se v pátek 9. dubna od 13 hodin na YouTube nebo Facebook Nadace Vodafone. Stream navíc najdete i na Českých novinách novinky.cz.

Na našem lednovém setkání k tématu Rodiče vítáni jsme zahájili činnost pracovní skupiny, která se zabývá klíčovou podmínkou – Ladění práce a rodiny – tématem předškolního vzdělávání.

Za účasti společností GEFCO, ČSOB, ČS, Ministerstvo pro místní rozvoj připravujeme materiál, který chceme společně představit a diskutovat s odborníky z MPSV a MŠMT na konferenci Matky a otcové vítáni, která se uskuteční 17. 6. 2021.

Ačkoliv průzkumy realizované v rámci streamu BPS Matky a otcové vítáni mezi zaměstnavateli a rodiči již 5 let upozorňují na zajištění dostupné, flexibilní a kvalitní předškolní péče jako klíčové podmínky pro ladění práce a rodiny pro rodiče dětí ve firmách i samotné zaměstnavatele, související legislativa (změna dětských skupin na jesle) a rétorika, polarizující společnost bohužel pokračuje a podmínky pro zakladatele firemních školek/dětských skupin se mění spíše k horšímu.  

Měníme paradigma, od „sociální služby“ ve spolupráci s odpovědnými zaměstnavateli usilujeme o vytvoření nového konceptu jehož cílem je zajistit kvalitní, pestré, dostupné (finančně i prostorově), flexibilní vzdělání pro všechny předškolní děti již od dvou let věku dítěte jako celospolečenský standard.

Vzdělávání orientované na individuální přístup, rozvoj kompetencí a dovedností bez stereotypů, které do budoucna pomůže dětem a jejich rodičům rozvíjet talenty již od útlého věku. Mimo jiné odpovědné i finančně, s patřičným daňovým odpočtem pro rodiče i firmy, které své firemní školky zřizují, dostupnými dotacemi pro zodpovědné zřizovatele.

Zajímají vás tyto témata více? Chcete se přidat k diskusi?

Neváhejte. Další pracovní skupina se sejde 28. dubna 2021.

Těším se na Vás

Jana Skalková
Manažerka HR Programů 

skalkova@byznysprospolecnost.cz
Tel.: +420 604 208 566

12345...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN