Archiv článků

Podporujeme zaměstnavatele v zavádění principů LGBTI diverzity

Ve čtvrtek 16. března 2017 jsme společně se zástupci společností IBM, Vodafone, Ogilvy, Hilton a Prague Pride podepsali „Pride Business Forum Memorandum 2017+“.  Jedná se o dokument, který má za cíl podpořit zaměstnavatele v zavádění principů LGBTI diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o dosažení férového přístupu firem ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.  Memorandum má zároveň rozvinout veřejnou diskuzi na toto téma.

„Přístup k LGBTI komunitě je jedním z témat v rámci celkové strategie firem v rovině diverzity. Většina velkých korporací dnes již svůj postoj k diverzitě zaujímá. V České republice však stále převládají témata typu ženy ve vrcholových pozicích, integrace lidí s OZP, věková diverzita, ale s tématem LGBTI na pracovišti jsme u nás stále na začátku,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Věříme, že aktivní podporou tématu LGBTI diverzity můžeme nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání této problematiky, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro zaměstnance.

Signatáři „Pride Business Forum Memoranda 2017+“ se zavazují:

  1. Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a toleranci a je otevřená všem zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Podpořit bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně sexuální orientaci komunikovat.
  2. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na sexuální orientaci.
  3. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBTI diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.
  4. Aktivně komunikovat téma LGBTI diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBTI zaměstnaneckých skupin.
  5. Aktivně propagovat zavádění LGBTI diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.

„Naše inciativa je v souladu se základními principy evropské Charty diverzity. Vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Proto vyzýváme další zaměstnavatele a instituce, aby se připojili k naší iniciativě a veřejně vyjádřili podporu principu LGBTI rovnosti na svém pracovišti,“ řekl Czeslaw Walek, předseda Prague Pride

Iniciativa „Pride Business Forum Memorandum 2017+“ je důležitá i s ohledem na fakt, kdy nedávné studie potvrdily, že gayové a lesby běžně čelí překážkám ve svém každodenním životě a speciálně v práci. Například Eurobarometer o diskriminaci ukázal, že podmínky pro LGBTI zaměstnance jsou velice odlišné v jednotlivých zemích. Obecně je přístup vstřícný. 72 % Evropanů odpovědělo, že by neměli problém, kdyby měli gaye nebo lesbu jako kolegu/kolegyni na pracovišti. Avšak zatímco v zemích, jako je Švédsko, Holandsko, Irsko nebo Lucembursko jsou lidé otevření, tak například v Estonsku nebo České republice je situace bohužel méně vstřícná. Tento trend většinou koresponduje s aspektem přijímání gayů a leseb v soukromí, v rodinách neb i v politických pozicích. Zde je opět Česká republika, stejně jako například Itálie, pod průměrem oproti zbytku Evropy.

Podpis Memoranda navazuje na aktivity v rámci Pride Business Fora, které se letos uskuteční 16. června.  Sedmý ročník této ojedinělé LGBTI byznys akce spojí síly s Out & Equal, významnou neziskovou organizací z USA, která se zabývá tématem LGBTI diverzity na pracovišti.

„Již 20 let Out & Equal spojuje lidi, kteří se snaží přispívat k začlenění LGBT lidí na pracovišti. Tím, že spojíme své síly s Pride Business Forem, vytvoříme pro firmy ze střední a východní Evropy a zástupce jejich managementu platformu, kde si mohou vyměňovat zkušenosti. A v neposlední řadě se vzájemně inspirovat v přípravě strategii, které by měly vést k pokroku ve vytváření rovných příležitostí v zaměstnání v tomto regionu.“

Konference se uskuteční v prostorách hotelu Hilton Prague, Pobřežní 311/1, Praha 8.

 

Tematické expertní setkání, které proběhlo 22. 11. 2016 v sídle společnosti PwC Česká republika, představilo účastníkům z řad signatářů Charty Diverzity příklady dobré praxe, hodnocení a benchmarking dotazníku DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment) a připravované akce a projekty na rok 2017.

Program zahájily dvě firmy, které se umístily na předních příčkách v kategorii Diverzita 2016 cena společnosti GSK, udílené v rámci ceny TOP Odpovědná firma 2016. Logistická společnost C.S. CARGO, která sídlí ve Středočeském kraji, představila svůj program na získávání nových zaměstnanců na pozici řidičů kamionů, kterých má dlouhodobě nedostatek. Firma svoji komunikaci zacílila na ženy, potenciální řidičky, kterým za pomoci mediálních kanálů ukázala, že práce řidiče kamionu je přístupná i jim. Zároveň společnost ženám nabídla na míru ušité podmínky a benefity. Kampaň byla velmi úspěšná a C.S.CARGO v ní nadále pokračuje.

Jana Vychroňová, Business partner People and Property, ze společnosti Vodafone, která získala zlatý certifikát v kategorii Diverzita 2016, prezentovala program na podporu LGBT komunity. Firma je k této skupině velmi přátelská svojí firemní kulturou. Zavedla navíc den volna na registrované partnerství, na které zákon zapomíná. Do tohoto tématu také aktivně zapojuje vedení firmy, které například při zdolání cíle finanční sbírky pro organizaci S barvou ven, strávilo celý den v barevných parukách.

Byznys pro společnost pak podrobně představil výsledky dotazníku DISA, který hodnotí nastavení strategie diverzity v jednotlivých společnostech v různých oblastech a signatáři Charty Diverzity ho povinně každé dva roky vyplňují. Hodnocení firem také zahrnuje benchmark, který ukazuje stav trhu u vybraných otázek dotazníku. Podrobné výsledky budou veřejnosti představeny na jaře 2017.

 

2-kopie

 

V rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu sepsal partner projektu Otevřená společnost ve spolupráci s norským partnerem Institutem pro sociální výzkum příklady dobré praxe v Německu a Norsku.

prikladydpevropa

V rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu sepsal partner projektu Otevřená společnost ve spolupráci s Národohospodářským ústavem Analýzu zastoupení žen a mužů ve veřejných firmách.

V posledních dvou desetiletích panuje v ČR relativně nízká zaměstnanost žen – matek malých dětí. Sledování této skupiny navíc potvrzuje nemilou skutečnost, že nízká zaměstnanost této skupiny má tendenci se v posledních letech ještě dále snižovat. To je doprovázeno také tím, že se stále více prodlužuje doba, kterou ženy – matky stráví mimo trh práce. A právě dlouhodobé přerušení pracovní kariéry z důvodu mateřství a rodičovství může mít negativní dopad na další profesní rozvoj zejména žen, na jejich současné i budoucí příjmy, ale také přirozeně na společnost a trh práce.  Tyto i jiné dlouhodobé trendy se právě u žen-matek detailněji prozkoumaly studie nové studie, které by pro mnohé zaměstnavatele mohly nastavit směr, jak dále pracovat s touto na trhu práce nevyužitou skupinou.

Mateřská a rodičovská dovolená v ČR, která může trvat až 4 roky, patří k nejdelším rodičovským dovoleným ve srovnání s dalšími členskými státy EU. A velmi časté je to, že při dalším rodičovství ženy čerpají i navazující mateřskou a rodičovskou dovolenou, čímž zůstávají neúměrně dlouho mimo pracovní trh. Tato situace má dopady na společnost, zaměstnavatele, ale především na ženy a jejich roli i samotné uplatnění na trhu práce. A čísla to potvrzují. Ženy – matky malých dětí, podle dlouhodobých statistik ČSÚ a VÚPSV se v České republice vrací jen v 50% případů z rodičovské dovolené zpět ke svému zaměstnavateli.

Důvody jsou samozřejmě různé, nejde jen o délku, kterou ženy stráví mimo zaměstnání. Mezi hlavní příčiny nízké návratnosti žen – matek s malými dětmi na trh práce, případně k původním zaměstnavatelům, patří zejména nedohoda se zaměstnavatelem na době a podmínkách návratu zpět do zaměstnání, nenalezení podmínek pro možnost sladit rodinu s prací, a nedostatečná dostupnost služeb péče o malé nezaopatřené děti. I možná proto se stále opakují i veřejné výtky vůči České republice ze strany EU, že dlouhodobě nevytváří podpůrné podmínky pro matky s dětmi do 6 let.

 

Ženy často nemají na výběr

Statistiky zároveň ukazují, že míra nezaměstnanosti žen – matek s malými dětmi je jedna z nejvyšších právě hned po ukončení mateřské a rodičovské dovolené, a to z důvodu kombinace jednoho či více výše uvedených faktorů. U žen – matek se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním dosahuje nezaměstnanost zhruba 12% a u žen – matek s nižším vzděláním dokonce 28%. Studie navíc prokázaly, že převážná většina žen s pěti až sedmiletým dítětem je nezaměstnaná více než jeden rok.

Kromě celospolečenských dopadů, je nasnadě také otázka ekonomických dopadů na samotné ženy. A bohužel nejde pouze o situaci v době péče o malé děti, dopady jsou, v důsledku přerušení kariéry, celoživotní. Podle dostupných informací u většiny žen – matek malých dětí je práce vlastně strategií přežití. Ženy – matky, často ve snaze skloubit práci a rodinu, vstupují do nevýhodných typů smluv a dohod, a tím se zvyšuje podíl prekérních kontraktů, např. opakované smlouvy na dobu určitou, s nižšími hodinovými sazbami, v nestandardních hodinách atd. Řetězení smluv a dohod na dobu určitou vede ke zvýšení nejistoty budoucího, dlouhodobého zabezpečení sebe a rodiny, a to i z pohledu budování budoucí kariéry.

Právě přerušení kariéry i pozdější řetězení nevýhodných smluv (někdy i v důsledku nemožnosti dobře skloubit soukromý a pracovní život či si lépe nastavit flexibilitu práce) může mít za následek velké rozdíly ve mzdovém ohodnocení. Pro ilustraci, v současné době se průměrná měsíčná mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78% průměrné mzdy mužů. A právě největší rozdíly nalézáme u věkové kategorie žen mezi 35-39lety, které jsou nejvíce ovlivněny mateřstvím a rodičovstvím. Jak potvrdily projektové studie, v této věkové kategorii rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami dosahuje až 32%.

 

Pomohla by lepší podpora pro rodiny

Snahou státu je poskytovat finanční podporu domácnostem s malými dětmi tak, aby mj. nedocházelo ke zvyšování znevýhodnění  ve společnosti, na trhu práce a v rodině. Tato snaha je doposud praktikována prostřednictvím snížení daňové zátěže nebo zvýšením sociálních dávek těmto domácnostem. Avšak studie v rámci projektu prokázaly, že pouze třetina domácností s nejmladším dítětem do 3let je v takové situace, aby mohla využít veškerá zvýhodnění.

Dalším způsobem podpory domácnostem s malými dětmi s dopadem na ženy, které je v poslední době často skloňováno, je zajištění dostatečného množství služeb péče o děti, tedy zajištění dostatečného množství míst v předškolních zařízeních, kterých je v poslední roky nedostatek, zejména v lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel.

Jak je vidět, i ze studií, které se realizovaly v rámci projektu, problémy, které dopadají zejména na ženy – matky a jejich možnost plnohodnotného zapojení na trh práce, jsou systémové a jejich řešení vyžaduje dlouhodobý přístup. V tom je velký úkol pro stát, ale i zaměstnavatelé mohou sehrát pozitivní roli, například v zavádění flexibilního pracovního prostředí či v lepším slaďování soukromého a pracovního života.

 

O studiích:

Projekt pod názvem „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ byl realizován z prostředků Norských fondů v  programu „Dejme (že)nám šanci“. Realizátorem byla společnost Gender Studies o.p.s., v partnerství se Sociologickým ústavem AV ČR v.v.i., Národohospodářským ústavem AV ČR v.v.i. a platformou Byznys pro společnost. V rámci projektu vznikly v uplynulých dvou letech studie, které přibližují současnou situaci a postavení žen – matek malých dětí a jejich „status“ na trhu práce a ve společnosti.

Konkrétní informace, studie a výzkumy zjištěné v rámci projektu, slouží pro klíčové stakeholdery pro jejich další odbornou práci, zejména při tvorbě dlouhodobé strategie podpory rodičovství a rodin ve společnosti. Dlouhodobá koncepce podpory rodičovství, jasná pravidla a podmínky ve vztahu k trhu práce a zejména k zaměstnávání žen – matek s malými dětmi mohou mít výrazné pozitivní dopady na ekonomické postavení žen ve společnosti.

 

Seznam studií:

Ekonomické náklady mateřství: co znamená odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění a ekonomického postavení?, Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních rozhovorů, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2015.

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment / (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment, Studie 1/2015, Vojtěch Baroš, Idea Cerge EI

Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen na trhu práce, Studie 8/2015, Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Idea CERGE EI

Rozdíly výdělku ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině, Studie 11/2015, Mariola Pytliková, Idea CERGE EI

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem, Studie 1/2016, Jiří Šatava, Idea CERGE EI

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů, Studie 3/2016, Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold, Idea CERGE EI

Ekonomické náklady mateřství – kvalitativní sondy. Návraty matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi partnery. Samostatně výdělečně činné matky malých dětí. Výživné a ekonomické postavení sólo matek. Mateřství po odchodu dětí z domova, Studie 3/2016, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Náklady intenzivního mateřství v ČR. Martina Pavlicová, Praha, 2016, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Role Byznysu pro společnost:

Byznys pro společnost, (dále jen BPS) je největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání i diverzity na trhu práce v ČR. V rámci svých aktivit se BPS věnuje i různým skupinám lidí, které musí čelit různým bariérám na trhu práce. Do této oblasti spadá i odborná podpora zaměstnavatelů při práci s rodiči, ženami ve firmách, poradenství při rozvoji a nastavování prorodinných programů a opatření tak, aby byl využit pracovní potenciál, který například ženy – matky malých dětí nabízejí

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Funda Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

norway-grantsopen-society

12345...

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN