Archiv článků

Rodiče jako nevyužitý ekonomický potenciál pro zaměstnavatele bylo hlavní téma konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“, kterou 9. března uspořádala aliance Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Z výzkumu, který Byznys pro společnost pro tuto příležitost realizoval mezi 499 matkami, plyne, že osm z deseti matek malých dětí považuje za hlavní překážku svého návratu po mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání nemožnost využít flexibilní formy práce (např. zkrácený úvazek nebo flexibilní pracovní dobu). Každá druhá matka označuje za překážku návratu také nedostupnost služeb v poskytování předškolní péče o děti. A co je možná ještě závažnější – rodiče (matky i otcové) se často setkávají s předsudky ohledně skloubení rodičovství a profesního života.

Česká republika vykazuje v rámci EU jedny z nejvyšších negativních dopadů mateřství na uplatnění žen na trhu práce. Narození dítěte je spojeno s dlouhodobým přerušením pracovní kariéry a vede k velmi nízké zaměstnanosti žen s předškolními dětmi (pouze 44 % žen s dítětem ve věku 0-5 let pracuje).

„Negativní dopady mateřství jsou způsobené kombinací několika faktorů. ČR nabízí jednu z nejdelších rodičovských dovolených v EU a na světě. Oproti tomu podpora rodin s dětmi formou služeb péče o děti je velmi nízká. Dostupnost institucionální péče pro děti do tří let věku tak patří k nejnižším v EU,“ řekla na konferenci Charta diverzity: matky a otcové vítáni Klára Kalíšková, ekonomka CERGE. „Dalším faktorem je nedostatečná nabídka částečných pracovních úvazků, které by umožnily ženám postupný návrat do práce. Na částečný úvazek pracuje v ČR pouze 9 % žen, zatímco průměr EU je 32 %. Nízké zapojení otců do péče o děti je pak dalším faktorem, který znesnadňuje ženám sladění pracovního a rodinného života. Pouze dvě procenta osob na rodičovské tvoří v ČR muži, zatímco evropský průměr je deset procent,“ doplnila Klára Kalíšková.

Matky chtějí flexibilitu

To potvrzuje i průzkum aliance Byznys pro společnost, který připravila jako jeden z výchozích podkladů pro diskusi na konferenci Charta diverzity: matky a otcové vítáni. Podle průzkumu roste podíl žen, které jsou přesvědčeny, že příčinou jejich neúspěšného návratu do práce po mateřské či rodičovské dovolené je nemožnost využít zkrácený úvazek. To uvedlo 83 % žen, zatímco v obdobném průzkumu v roce 2017 to bylo 71 %. Zvyšuje se i počet žen, které uvádí jako příčinu neúspěšného návratu do práce nemožnost využít flexibilní pracovní dobu – tvrdí to 80 % dotazovaných žen (65 % v roce 2017). Třetí příčinou je pak (51 % dotázaných) nedostupnost zařízení předškolní péče pro děti.

Z odpovědí a komentářů žen dále vyplývá, že další zásadní problém v úspěšném návratu žen do práce spočívá v nemožnosti přizpůsobit pracovní dobu potřebám dítěte (odvedení/vyzvednutí dítěte ze školky, nekompatibilita otvíracích hodin školky s pracovní dobou, nemoc dítěte, zaopatření hlídání).

„Roste procento žen (80 %), pro které je flexibilita práce klíčovým faktorem návratu do práce. Jde především o zkrácené úvazky a flexibilní pracovní dobu. Z výzkumu i našich zkušeností bohužel plyne, že rodiče jsou na českém pracovním trhu stále nevyužitou silou. Na druhou stranu se stále více firem snaží s tímto potenciálem pracovat a přichází s programy, které vychází rodičům vstříc,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

Podle průzkumu Byznysu pro společnost se zvyšuje podíl žen, pro které je flexibilita hlavním předpokladem pro úspěšný návrat do práce. Téměř 80 % dotazovaných žen se shodlo, že faktorem, který usnadňuje hladký návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené, je flexibilní pracovní doba. Za druhý nejdůležitější faktor (78 %) je považována možnost pracovat plně či částečně z domova. Na třetím místě (73 %) je to zkrácená pracovní doba. Hladký návrat rodičů do práce dále usnadňuje podle 61 % žen možnost umístění dětí do firemních jeslí, školek nebo klubů.

„Dalším zásadním problémem jsou předsudky, jimž bohužel musí ženy čelit. Neochota zaměstnavatele matku s dětmi zaměstnat, je často dána právě předsudky. Více než polovina žen se setkala s předsudky týkajícími se skloubení rolí maminky s profesním životem – návratem do zaměstnání,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost. S těmito předsudky se setkaly ženy na straně zaměstnavatele, kolegů nebo manažera či manažerky (38 %) nebo dokonce ve své rodině či u přátel (18 %).

Mezi nejčastější předsudky nebo stereotypy v uvažování patří názory panující v souvislosti s délkou rodičovské dovolené („Matka má být doma co nejdéle, jinak je to špatná matka“), nebo že kloubení práce a rodiny je špatným vzorem a kariéry žen musí být upozaďovány. Ze strany zaměstnavatelů zase matky narážejí na tvrzení, že „matky jsou problémové a stejně mají stále nemocné děti“.

V průzkumu Byznysu pro společnost zaznívaly příklady, které poukazují na diskriminující zacházení vůči matkám – ať už na RD nebo při návratu do práce. Často se jedná o verbalizované předsudky, zaměřené např. na častou nemocnost dětí, obtížné sladění práce a péče o děti, obavy ze ztráty dovedností atd., např.: matky jsou nespolehlivé, spojit práci a rodinu nelze atd.

Velmi zajímavé jsou i zkušenosti matek s předsudky v blízkém okolí, které v ženách vyvolávají pocit méněcennosti, pokud se plně nevěnují péči o dítě (např.: žena, která si platí hlídání, není dobrá matka; dítě, které není tři roky doma, má trauma; musíš se obětovat pro dítě; jsi špatná máma, upřednostňuješ své zájmy před zájmy dítěte atd.).

Nezastupitelná role otců

Na předsudky však naráží i otcové. Jak na konferenci uvedl David Škrobánek, kouč a HR konzultant, zakladatel projektu Dobrý táta: „Jako táta tří dětí a dlouholetý HR profesionál maximálně podporuji návrat matek do práce po mateřské dovolené a jejich uplatnění na vysokých manažerských pozicích (a vím z mé zahraniční pracovní zkušenosti, že to jde, když se chce). Ale jedním dechem dodávám, že stejně jako podporujeme maminky, je potřeba podporovat a mluvit o tatíncích, kteří chtějí pečovat o děti. O převzetí dříve mužské role živitele rodiny ženou se mluví jako o nutnosti a samozřejmosti, ale o spolupřevzetí dřívější role matky – vychovatelky dětí otcem se již mluví často s výsměchem a pohrdáním. S tímto pohledem se setkávám já osobně a mí klienti velmi často.“ A na konferenci dále uvedl: „Role obou rodičů – ženy i muže – a hodnoty, které dětem předávají, jsou pro zdravý rozvoj a vývoj dítěte od jeho raných let klíčové. Tyto děti budou jednou mámy a tátové, budou partneři a partnerky, a od koho jiného, než od mámy a táty, se mají tyto role naučit?“

Přitom matky by větší zapojení otců uvítaly. Podle průzkumu by například více než 50 % žen velmi ocenilo možnost využít firemních jeslí a školky i na straně tatínkova zaměstnavatele. Ženy by uvítaly také čerpání týdenní otcovské dovolené při narození dítěte (55 %) nebo střídání rodičů v péči o dítě v průběhu dne (46 %). 21 % dotázaných žen uvažuje, že by na rodičovskou dovolenou nastoupil otec dítěte.

I zaměstnavatelé stále více vnímají důležitost role otců. Příkladem je Vodafone. „Letošní rok je našim mužům – tatínkům opravdu nakloněný. Od února mohli při narození potomka čerpat kromě 5 dnů volna od Vodafonu také zákonnou „otcovskou“ dovolenou. Od 1. dubna zvyšuje Vodafone všem otcům při narození potomka množství volných dní z pěti na deset,“ říká Veronika Ivanović, viceprezidentka pro lidské zdroje Vodafonu, a doplňuje: „Věřím, že tři týdny volna propojené s dalšími firemním benefity přispějí k pohodovějšímu zvládnutí rodičovských povinností všem našim zaměstnancům.“

Novopečení rodiče mají ve Vodafonu i další výhody. Ti, kteří se chtějí rychle vrátit zpět do pracovního tempa, mohou po uplynutí šestiměsíční mateřské dovolené využít možnosti zkrácené pracovní doby na 30 hodin týdně, za kterou jim Vodafone vyrovná rozdíl ve mzdě a jejich rodinný rozpočet se tak neztenčí. Půl roku po návratu do zaměstnání navíc Vodafone rodičům dorovná rozdíl mezi mzdou ve Vodafonu a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské dovolené.

Dalším příkladem dobré praxe je Česká spořitelna: „Vážíme si svých zaměstnanců a usilujeme o návrat těch, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, do pracovního procesu. Průměrná návratnost rodičů po mateřské či rodičovské dovolené je v ČR 50 %, tu naplňujeme, ale usilujeme o dosažení vyššího procenta. S rodiči, kterých na mateřské či rodičovské dovolené míváme okolo 1000, jsme v kontaktu díky dlouhodobému projektu Čáp, jehož prostřednictvím jim usnadňujeme návrat do práce. Až osmkrát ročně pro ně pořádáme setkání, na kterých mohou sdílet své zkušenosti, získávat nové informace  a především zůstat v úzkém osobním kontaktu se zaměstnavatelem. Mají stále aktivní pracovní e-mail, díky kterému získávají aktuální informace o pracovních nabídkách i novinkách ze Spořitelny, včetně možností zapojit se do aktuálních rozvojových aktivit prostřednictvím e-learningu, ale i koučinku,“ říká Veronika Kořenková,  Head of HR Front Office, Česká spořitelna.

„Ze zkušeností a informací z trhu práce vnímáme, že pro návrat k původnímu zaměstnavateli po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené potřebují rodiče možnosti sladění práce a rodiny formou flexibilních úvazků a zajištění péče o dítě. Proto realizujeme již 8,5 % zkrácených úvazků a nabízíme další flexibilní formy práce (home office, sdílená pracovní místa či klouzavá pracovní doba). Nedisponujeme sice firemní školkou, ale nabízíme alternativu formou příspěvku na hlídání ve výši až 4000 Kč na každé dítě do 5 let věku dítěte,“ doplňuje Veronika Kořenková z České spořitelny.

Index diverzity

Byznys pro společnost dlouhodobě měří u předních firem podporujících diverzitu v práci Index diverzity, podle kterého se čeští leadeři v oblasti diverzity stále více věnují flexibilitě práce a slaďování mezi soukromým a pracovním životem. Práci na částečný úvazek po rodičovské dovolené nabízí podle tohoto indexu 88 % z nich,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

„Flexibilní pracovní doba a individuální přístup nadřízených umožňuje všem zaměstnancům pracovat dle vlastních potřeb z domova, na zkrácený úvazek či v režimu konta pracovní doby,“ řekla na konferenci Lenka Břeská, CSR and PA Manager společnosti GSK. „Zdraví, flexibilita a individuální přístup jsou jednak klíčem k úspěšnému návratu maminek a otců z mateřské dovolené, ale i klíčem k motivaci a udržení si zaměstnanců, jejichž partneři či partnerky tuto situaci řeší. Proto jsme se jako farmaceutická firma zaměřili na všechny zmíněné aspekty. V oblasti zdraví nabízíme celosvětové školicí programy pro získání energie a odolnosti. Pomocí inovativního a ambiciózního programu Partnerství pro prevenci pak nabízíme všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům s minimálními poplatky či zcela bezplatně nadstandardní přístup ke službám preventivní zdravotní péče, jako je očkování či onkologický screening,“ uvedla Lenka Břeská.  

Role státu

Na otázku, jakou podporu rodiče malých dětí očekávají od státu, uvedla většina respondentek (75 %), že to jsou daňové úlevy pro pracující a do zaměstnání se vracející se rodiče malých dětí. Na druhém místě (59 %) je vyšší finanční ohodnocení rodičů čerpajících mateřské a rodičovské dovolené a dorovnání k průměrné mzdě. Více než třetina žen očekává zajištění kvalitní státem garantované předškolní péče pro všechny děti už od 2 let věku a podporu bydlení pro rodiny s malými dětmi. Z komentářů dále jasně vyplývá, že by ženy zejména uvítaly podporu státu pro utváření zkrácených úvazků a flexibilnější pracovní doby.

K tomuto tématu na konferenci zaznělo: „Stát by měl zaměřit své úsilí do vysvětlovací kampaně naší společnosti, že máma vracející se dříve jak po 3 letech mateřství do práce není nic špatného, a je to svobodná volba mámy, která ví nejlépe, co ona, její dítě a jejich rodinná situace potřebuje. To stejné platí pro táty. Je to nejen v pořádku, že táta pečuje o děti, ale je to nutnost proto, aby děti měly během svého růstu nejen ženský, ale i mužský vzor,“ uvedl David Škrobánek, kouč a HR konzultant, zakladatel projektu Dobrý táta.

 

O KONFERENCI:

Začleňování rodičů do práce je téma, kterému se BPS – Byznys pro společnost dlouhodobě věnuje v rámci aktivit spojených s Chartou diverzity, kterou v ČR koordinuje. 

9. března 2018 uspořádala již druhý ročník konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“, která chtěla upozornit, že rodiče představují pro zaměstnavatele nevyužitý potenciál.

Konference poukázala na význam otevřené diskuse na téma různých forem podpory rodičů a jejich integrace na pracovním trhu. Současně identifikovala tři klíčové podmínky, které rodiče malých dětí pro integraci na pracovní trh považují za nezbytné a v tuto chvíli nedostatečné:

  • Podpora flexibilních forem práce a flexibility pracovního trhu
  • Zajištění kvalitní, státem garantované služby v oblasti předškolní péče o děti
  • Bourání předsudků spojených s návratem rodičů do práce

O PRŮZKUMU:

Průzkumu platformy Byznys pro společnost se zúčastnilo celkem 499 maminek. Průzkum probíhal v únoru 2018 a účastnily se jej matky napříč ČR. Více než polovina respondentek (53 %) má dvě až tři děti. Na druhém místě jsou matky s jedním dítětem (46 %) a zbylých 1,4 % respondentek mají 4 nebo více dětí. Z celkového počtu dotazovaných žen má 51 % děti ve věku od 0 do 3 let, 47 % ve věku 3 roky a více a zbylá 2 % očekávají narození dítěte v brzké době. Do průzkumu se zapojily ženy z obcí do 1000 obyvatel až po velká města. 49 % respondentek žije ve městech s počtem obyvatel vyšším než 50 000.

 

Kompletní výzkum ke stažení ZDE

Fotogalerie ZDE

Ve středu 18. října na slavnostním galavečeru v prostoru Továrny v pražských Holešovicích zveřejnil Byznys pro společnost výsledky 14. ročníku ocenění TOP Odpovědná firma. Ocenění vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Titul TOP Odpovědná velká firma roku získala společnost Accenture, v malých firmách opět bodovalo družstvo ZOD Brniště.

„TOP Odpovědná firma je dnes jediným transparentním nástrojem pro mezioborové srovnání odpovědného přístupu firem všech velikostí u nás. Letos nás mile překvapila rostoucí úroveň u velkých i menších firem a přísun ke komplexnímu přístupu k CSR a udržitelnému podnikání,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Kompletní výsledky naleznete ZDE.

Fotoreport z galavečera ZDE.

Slavnostního předání cen se zúčastnila Miluše Horská, první místopředsedkyně Senátu Poslanecké sněmovny ČR, Tomáš Petříček z Ministerstva práce a sociálních věcí, náměstek člena vlády, Petr Kameník z Ministerstva průmyslu a obchodu, náměstek ministra, Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v České republice, ekonomický poradce, vedoucí redakce speciálních projektů Economia Jan Záluský a další představitelé nejvýznamnějších tuzemských podniků.

Ceny TOP Odpovědná firma 2017 podporují:

Hlavní partneři:  Sanofi, Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic

Partneři: Plzeňský Prazdroj, GSK, Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika, ČSOB, O2 Czech republic, KPMG Česká republika

ZáštitaPoslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, MPSV ČR, MF ČR, MPO ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

Hlavní mediální partnerEconomia

Mediální partneři: Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Deník, Týden, Faktor S, Týdeník Echo

* * *

TOP Odpovědná firma je ojedinělý nezávislý systém ratingu, který hodnotí a oceňuje strategické aktivity společností v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání. Uděluje jej Byznys pro společnost (více na www.odpovednefirmy.cz).

Byznys pro společnost je největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v České republice. Je národní partnerskou organizací CSR Europe, celoevropské platformy pro CSR (corporate social responsibility) a českým koordinátorem mezinárodních programů (např. Diverzita.cz). V ČR organizuje charitativní Národní potravinovou sbírku či celosvětové dny firemního dobrovolnictví Give&Gain a Engage.

Odborná porota měla nelehký úkol – zhodnotit přihlášené strategie i projekty od téměř sedmdesátky malých i velkých firem. Ale podařilo se!
 
My výsledky již známe, ale vy si na ně budete muset ještě chvíli počkat.
Ocenění nejvýznamnějších projektů bude předáno v rámci slavnostního galavečera v pražské Továrně 18. 10. 2017.
Letošní ročník prestižních cen pro nejlepší projekty a programy na poli českého CSR (corporate social responsibility) zahrnuje kromě podpory klíčových celospolečenských témat či zapojování zaměstnanců do pomoci veřejně prospěšnému sektoru také kategorii  – Diverzita. Ta je určena firmám, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury.
 
V této kategorii porota ocenila společnosti, pro které je diverzita a inkluze součást firemní strategie, aktivně téma diverzity na pracovišti podporují a realizují programy a inovativní systémová nastavení nad rámec svých zákonných povinností.
 
Jak se letos hodnotilo?
Kritéria hodnocení v kategorii Diverzita vycházejí z ratingu dosaženého v rámci hodnocení DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), které hodnotí hlavní oblasti nastavení řízení diverzity na pracovišti. Měření DISA je unikátním nástrojem na sledování úrovně nastavení diverzity a inkluze ve firmě. Jeho cílem je zjistit, jakým způsobem a do jaké míry přístup v oblasti diverzity přispívá k celkovému rozvoji firmy, jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na firmu, její zaměstnance a společnost. Jakým způsobem se do realizovaných aktivit zapojují různé skupiny zaměstnanců, jak velká část firmy se zapojuje a o jak systematické zapojení se jedná. A dále jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
Dotazník DISA vyplňují signatáři Charty Diverzity každé dva roky a pro účely ceny TOP Odpovědná firma (TOP OF) jsme výsledky porovnaly s ostatními účastníky a dle dosažené úrovně budou v rámci galavečera TOP OF rozdány zlaté tituly.
Kromě metodiky DISA se firmy mohly ucházet také s dílčím projektem o speciální cenu – projekt roku, který v sobě zahrnuje aktivity kontextu rozvoje lidských zdrojů i celkového přístupu k podnikání a jeho konkrétní přínos pro zaměstnance a firmu.
TOP Odpovědná firma je jednou z nejprestižnějších cen za trvale udržitelné podnikání v České republice. Porota posuzuje především celkovou koncepci strategií, inovativnost projektů a systematický přístup k trvalé udržitelnosti.
Cenu vyhlašuje BPS – Byznys pro společnost, největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů udržitelného a odpovědného podnikání v České republice.
Více o ceně TOP OF na www.odpovednefirmy.cz.

Situace na trhu práce je příznivá k rozšíření diverzity na pracovišti

Současný demografický vývoj populace v ekonomicky vyspělých zemí jasně ukazuje na pokles porodnosti, což může zapříčinit, kromě stárnutí pracovní síly, také problémy s náborem kvalitních zaměstnanců. Aby firmy zamezily budoucímu nevyhnutelně nízkému počtu vhodných uchazečů, reagují na tyto faktory již nyní.

Jedním z osvědčených postupů je zvýšení diverzity – integrací dosud málo využívaných skupin pracovní síly, jako jsou cizinci, absolventi škol bez praxe, ženy po mateřské dovolené, starší lidé nebo zdravotně handicapovaní.

Diverzita má pozitivní dopad na produktivitu a konkurenceschopnost firmy a otevírá možnosti firemní expanze na domácím i mezinárodním trhu.  Mimo demografických změn, jsou motivací pro její prohloubení také etické důvody a s nimi spojená snaha o toleranci ve společnosti a zejména ekonomický přínos.

Proto se v oblasti řízení lidských zdrojů dostává diverzitě čím dál tím větší pozornosti. Aby byl tento potenciál rozmanitosti využit co nejlépe, bývá často zastřešován pojmem diversity management, který se zaměřuje na zvládnutí odlišností jednotlivců na pracovišti a snaží se co nejlépe vytěžit z výhod, které diverzita přináší oběma stranám (tj. zaměstnavateli i zaměstnanci).

Diverzita je v současné době výsledkem přirozeného vývoje pracovního trhu, globalizace a sociálních změn a pro firmy je jedním ze způsobů, jak zvýšit efektivitu práce. Odlišnosti jednotlivých pracovníků jsou nejen žádoucí, ale také konkurenční výhodou založenou na lepším využívání potenciálu každého jednotlivce. Lidé s různými životními zkušenostmi, odlišným zázemím, znalostmi či zájmy mohou týmovou práci velmi obohatit, a to o svůj jedinečný úhel pohledu na věc, o zkušenosti, názory, kreativní nápady či sociální kontakty. Firmy, které diverzitu aktivně využívají, tak mohou vybírat z větší skupiny talentů. Kromě toho, diverzita na pracovišti pomáhá snížit absenci a fluktuaci personálu, zefektivňuje firemní procesy a promítá se do různých oblastí jako je marketing, obchod a služby zákazníkům.

Česká zkušenost

Na rozdíl od zemí, jako je Velká Británie či skandinávské státy, kde je multikulturalismus běžný, nemá Česká republika s různorodostí obyvatel stále příliš zkušeností. Nežije zde tolik etnicky a národnostně odlišných menšin, převládá ateismus a nejběžnější rozdíly mezi potenciálními zaměstnanci tak tvoří zejména rozdílné zkušenosti, zázemí, věk a gender.

A přestože by se mohlo jevit, že diverzita v Česku nemá ve firmách reálné zastoupení, zdá se, že se situace s jejím zaváděním zlepšuje. Důkazem je i fakt, že 42 předních společností oficiálně podepsalo Evropskou Chartu Diverzity, ve které se firmy zavazují k závazku rozvíjet tolerantní pracovní prostředí.  Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Podpis a naplňování Charty v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Po celé Evropě se k ní přihlásilo již více než 7500 zaměstnavatelů. Charta Diverzity motivuje zaměstnavatele k zavádění nástrojů diverzity managementu a napojení diverzity na strategii firmy a obchodní výsledky.

Mezi signatáře charty patří mimo jiné ČPP, ČSOB, Plzeňský prazdroj, Zentiva, Skupina ČEZ nebo Skanska. Je pravděpodobné, že se po vzoru velkých korporací pokusí diverzitu ve svém pracovním týmu rozvíjet i menší firmy, a tak by v budoucnosti nemusela být v našem prostředí diverzita jen slovníkovým pojmem.

Připojte se i Vy

Připojit k Chartě diverzity můžete i Vy!

  • Vnímáte diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál?
  • Rozvíjíte talent jednotlivců?
  • Vytváříte pracovní prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci?
  • Podporujete atmosféru vzájemné důvěry a respektu, která bude mít pozitivní vliv na rozvoj společnosti nejen v České republice?

Odpověděli jste na všechny otázky ANO? Blahopřejeme, splňujete podmínky pro signatáře Charty diverzity a můžete se zavázat k dobrovolnému závazku, který umožňuje deklarovat uznání principu diverzity v práci. Neváhejte se připojit k Chartě diverzity! Pro více informací, kontaktujte Ivu Macháčkovou

Letošní ročník prestižních cen pro nejlepší projekty a programy na poli českého CSR (corporate social responsibility) nabízí možnost přihlásit se do kategorie Diverzita, která je určena firmám, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury.

V této kategorii oceníme společnosti, pro které je diverzita a inkluze součást firemní strategie, aktivně téma diverzity na pracovišti podporují a realizují programy a inovativní systémová nastavení nad rámec svých zákonných povinností.

Nová podmínka

Podmínkou pro získání ocenění v kategorii Diverzita 2017 je vyplnění dotazníku DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), který firmě přinese hodnocení nastavení diverzity ve firmě.

Společnosti se mohou hlásit do dvou podkategorií. Do první vstupují  automaticky vyplněním dotazníku DISA, který hodnotí hlavní oblasti nastavení řízení diverzity na pracovišti, tedy např. jakým způsobem a do jaké míry přístup v oblasti diverzity přispívá k celkovému rozvoji firmy, jak se do realizovaných aktivit zapojují různé skupiny zaměstnanců atp. Při hodnocení dotazníku budou výsledky porovnány s ostatními účastníky a dle dosažené úrovně budou následně rozdány tituly.

Druhé ocenění lze získat, pokud vyplníte dotazník DISA a k němu zároveň pošlete  konkrétní projekt či aktivitu v jednotlivých oblastech diverzity. Máte-li zájem ucházet se o ocenění v kategorii Diverzita, získat informaci, zda vaše společnost vyplnila dotazník DISA či zaslat formulář pro přihlášení vašeho projektu/příkladu dobré praxe, kontaktujte Ivu Macháčkovou: machackova@byznysprospolecnost.cz

Už jen 2 týdny!

Pokud vás kategorie Diverzita nezaujala, můžete se podívat na celou nabídku kategorií, do kterých se můžete v rámci TOP OF hlásit. Stačí přitom udělat pár jednoduchých kroků. Přidáte se tak k desítkám firem, kterým není společenská odpovědnost lhostejná. Nápovědu najdete zde.

Přihlašování je zdarma a uznání se dostane každému dobře nastavenému projektu, ale  i nováčkům či malým podnikům, které s aktivitami společenské odpovědnosti teprve začínají, ale jdou správným směrem.
Více informací také najdete zde

12345...

Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN